Aktualności

Rekrutacja

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego  Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na  stanowisko

 Kierownik biura ds. zamówień i zaopatrzenia

Miejsce pracy: Krakowski Holding komunalny S.A. w Krakowie

Oczekiwania: 

 • wykształcenie - wyższe, preferowany profil ekonomiczny, handlowy, prawny
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych.

Zakres zadań:

 • nadzór i koordynowanie pracy biura ds. zamówień i zaopatrzenia
 • nadzór nad realizacją i przestrzeganiem przepisów prawa zamówień publicznych
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie zamówień publicznych (zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp.) oraz ich wdrażanie
 • sporządzanie rocznych planów i sprawozdań w zakresie zamówień publicznych
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w pracach komisji przetargowych.
 • przygotowywanie projektów pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących
 • udział w postępowaniach odwoławczych
 • nadzór nad kompleksowym procesem zakupów i monitorowaniem dostaw
 • nadzór nad procesem oceny dostawców
 • nadzór nad procesem reklamacji w przypadku niezgodności.

Oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego

w terminie do 25 października 2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

________________________________________________________

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji"

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@khk.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Pliki do pobrania
Oferta pracy