Aktualności

Rekrutacja na stanowisko Energetyk zmianowy

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko Energetyk zmianowy

Miejsce pracy: Krakowski Holding komunalny S.A. w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów.

Oczekiwania:

 • wykształcenie - minimum średnie techniczne z zakresu energetyki/mechaniki
 • preferowane 2 letnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku w energetyce zawodowej lub w firmie produkcyjnej
 • praktyczna znajomość w zakresie budowy i obsługi energetycznych instalacji przemysłowych,
 • praktyczna znajomość działania i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji w tym ich konstrukcji, użycia, naprawy i konserwacji,
 • praktyczna umiejętność naprawy urządzeń energetycznych i mechanicznych,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • bardzo dobra umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • umiejętność dokonywania szybkiej oceny sytuacji i podejmowania zdecydowanych działań naprawczych
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • łatwość komunikowania się w zakresie zagadnień technicznych
 • preferowane posiadanie uprawnień SEP kat. E, grupa 2 w pełnym zakresie
 • biegła znajomość języka polskiego.

Zakres zadań:

 • prowadzenie procesów technologicznych oraz nadzór nad wszystkimi obiektami i urządzeniami energetycznymi instalacji ZTPO
 • diagnozowanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń, ustalanie ich przyczyn i wskazanie sposobu likwidacji nieprawidłowości oraz wykonywanie napraw i remontów
 • nadzór oraz sterowanie instalacjami/urządzeniami z systemu DCS
 • prowadzenie procesów technologicznych oraz nadzór nad wszystkimi obiektami i urządzeniami energetycznymi instalacji ZTPO
 • diagnozowanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń, ustalanie ich przyczyn i wskazanie sposobu likwidacji nieprawidłowości oraz wykonywanie napraw i remontów,
 • nadzór oraz sterowanie instalacjami/urządzeniami z systemu DCS
 • nadzór nad regulacją/ naprawą urządzeń,
  • zapewnienie właściwych parametrów technologicznych procesów:
  • spalania odpadów komunalnych
  • produkcji pary świeżej
  • oczyszczania spalin i emisji do atmosfery
  • pomocniczych dla ww. instalacji
 • ocena konieczności zaangażowania serwisu zewnętrznego, jako wsparcia przy regulacji/ naprawie urządzeń
 • kontrolowanie pracy urządzeń i instalacji przynależnych do kotłów i instalacji oczyszczania spalin.

 Oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

 Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego

w terminie do 20.12.2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

 CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji)"

 Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@khk.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Pliki do pobrania
Oferta pracy