Aktualności

Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. zamówień i zaopatrzenia (umowa na zastępstwo)

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na  stanowisko  Specjalista ds. zamówień i zaopatrzenia (umowa na zastępstwo) Miejsce pracy: Krakowski Holding komunalny S.A. w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

 Zakres zadań:

 • planowanie, organizacja i realizacja procesu zakupów towarów zgodnie z założoną strategią Spółki
 • prowadzenie i dokumentacja postępowań przetargowych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, w tym przede wszystkim przestrzeganie wszelkich terminów, przygotowywanie ddpowiedzi na zapytania, odwołania, protesty, skargi
 • przygotowanie w uzgodnieniu z merytorycznymi pracownikami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wysyłanie ich do publikacji
 • prowadzenie prac, organizowanie i udział w komisjach przetargowych
 • przygotowywanie informacji do Urzędu Zamówień Publicznych
 • przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie realizowanych zadań
 • terminowa realizacja zamówień zgłaszanych przez odpowiednie komórki merytoryczne
 • monitorowanie, kontrola i analiza stanu magazynowego, uzupełnianie zapasów
 • bieżący kontakt z dostawcami
 • poszukiwanie nowych, alternatywnych źródeł zaopatrzenia
 • kontrola i obsługa dostaw w zakresie ilości, jakości, ewidencji, weryfikacja kosztowa
 • prowadzenie spraw związanych z reklamacjami 

 Oczekiwania:

 • wyższe wykształcenie, preferowany profil ekonomiczny, techniczny
 • roczne doświadczenie na pokrewnym stanowisku związane z zamówieniami publicznymi
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w grupie i organizacji pracy własnej
 • biegła znajomość języka polskiego
 • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego

 Oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

 Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego

w terminie do 24 grudnia 2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

________________________________________________________

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji)"

 Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@khk.krakow.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie specjalista ds. zaopatrzenia-październik