Wykonanie badań społecznych na temat: "Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - edycja 2007"

Przetarg nieograniczony. Numer referencyjny postępowania: 1/2007

Ogłoszenie o zamówieniu:

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3, tel. 012-269-15-05 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie badań społecznych na temat: "Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - edycja 2007"

1. Zakres usługi obejmuje:
Przeprowadzenie badań ankietowych według zakresu pytań zawartych w opracowanym przez Zamawiającego projekcie Kwestionariusza. Wykonanie opracowania końcowego obejmującego:

 • szczegółowy raport opisowy dotyczący usług komunalnych z tabelaryzacją wyników badań wraz z komentarzem,
 • syntetyczne streszczenie głównych wyników badań,
 • cztery raporty sektorowe, dotyczące komunikacji, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, gospodarki odpadami komunalnymi,
 • raport dla Krakowskiego Zarządu Komunalnego,
 • raport dla Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa,

W każdym z powyższych opracowań należy zamieścić analizę porównawczą uzyskanych wyników badań ankietowych w stosunku do takich badań przeprowadzonych w latach 2003-2006 (w obszarach objętych badaniami). Najważniejsze elementy wyników badań przeprowadzonych w latach 2003 - 2006 są zamieszczone na stronie internetowej Krakowskiego Holdingu Komunalnego http://www.khk.krakow.pl pod zakładką Badania społeczne rok 2006 oraz Archiwum.

2. Warunki przetargu oraz szczegółowy sposób opracowania wyników, zawartość poszczególnych opracowań, forma prezentacji oraz liczba egzemplarzy tych opracowań została sprecyzowana w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą wraz z projektem Kwestionariusza można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pok. 138 w godz. 900 - 1400). Dokumenty te mogą być również przekazane uczestnikom postępowania pocztą elektroniczną w formacie PDF po wcześniejszym wysłaniu zamówienia na adres przetargi@khk.krakow.pl zawierającego:

 • pełną nazwę wykonawcy,
 • dokładny adres siedziby,
 • deklarację, że otrzymana SIWZ będzie wykorzystana jedynie dla potrzeb sporządzenia oferty;
 • imię nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach przetargu.

W przypadku przekazywania ww. dokumentów drogą elektroniczną Wykonawca niezwłocznie potwierdza, pocztą zwrotną lub faxem, fakt ich otrzymania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także umieszczona na stronie internetowej Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. http://www.khk.krakow.pl

3. Zamawiający nie wymaga wadium.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Wymagany termin realizacji usługi - 3 września 2007 r.
Osobą upoważnioną do udzielania telefonicznych informacji na temat przetargu jest Małgorzata Marcińska i Aleksander Zyga (tel. 0-12-269-15-05 w godz. od 900 do 1300 ).

7. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego upływa w dniu 16 maja 2007 roku o godz. 1000. Liczy się data wpływu oferty do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

8. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego o godz. 1100.

9. Kryteria oceny ofert:

 • 1. Cena - 70%
 • 2. Liczba respondentów - 30%

10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie Art. 24. ust. 1. i ust. 2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku nr 164, poz. 1163) z późn. zm.).

11. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

Kraków, dnia 30 kwietnia 2007 roku.

OGŁOSZENIE UMIESZCZONO NA PORTALU URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W DNIU 30 KWIETNIA 2007 ROKU POD NUMEREM OWP/2007/04/30-1127120

Ze względu na objętość, SIWZ został podzielony na dwa pliki do pobrania poniżej.

Wprowadził: Aleksander Zyga


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nr 1/2007 na wykonanie badań społecznych: "Usługi komunalne w budżetach i opiniach mieszkańców Krakowa - edycja 2007

Informujemy, iż powołana przez Prezesa Zarządu KHK S.A Komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasady określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy "ARC Rynek i Opinia" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa, która uzyskała najwyższą liczbę punktów: 10,00. Cena oferty wyniosła 84.180 zł.

Prezes Zarządu KHK S.A.
Marek Jaglarz
Kraków, dnia 24 maja 2007 r.Ogłoszenie o zawarciu umowy


Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR (Przetarg 1/2007) na wykonanie badań społecznych: "Usługi komunalne w budżetach i opiniach mieszkańców Krakowa - edycja 2007"
tekst

Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2007 roku z : "ARC Rynek i Opinia" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliusza Słowackiego 12, 01-627 Warszawa
Oferta Wykonawcy spełniała wszystkie warunki udzielenia zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów wg kryteriów zawartych w/w specyfikacji.

Kraków, dnia 1 czerwca 2007 r.

Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem OZU/2007/06/02-668896

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 30.04.2007
Pliki do pobrania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt Kwestionariusza
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA