Organizacja

Krakowski Holding Komunalny S.A. działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami, po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Spółka może na terenie swojej działalności tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne placówki. Spółka może używać skrótu firmy: Krakowski Holding Komunalny S.A. oraz tłumaczenia firmy na języki obce. Spółka może używać znaku towarowego.

Utworzenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wynikało z opracowanej z inicjatywy Rady i Zarządu Miasta Krakowa koncepcji działalności podatkowej grupy kapitałowej (PGK) krakowskich spółek komunalnych. Od momentu powstania KHK S.A. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków.

Działalność grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych rozpoczyna się z dniem 25 października 1996 roku, czyli od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy wniesienia przez Gminę Miasta Krakowa wszystkich akcji i udziałów największych firm komunalnych do nowoutworzonej spółki Krakowski Holding Komunalny S.A.

Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych było doprowadzenie do uzyskania przez nią statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK).

Podatkowa Grupa Kapitałowa Krakowskich Spółek Komunalnych

Po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych procedur w dniu 25 września 1996 roku zastała podpisana Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, która - po wypełnieniu wielu wymogów formalnych - została zarejestrowania w dniu 3 grudnia 1996 roku przez Urząd Skarbowy Kraków Podgórze.

Decyzja Urzędu Skarbowego umożliwiła rozpoczęcie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej od 1 stycznia 1997 roku. 
W dniu 3 lutego 1997 roku podpisana została przez przedstawicieli Zarządu Miasta Krakowa oraz przedstawicieli spółek grupy kapitałowej - Umowa generalna o zasadach działania podatkowej grupy kapitałowej. Dokument ten wraz ze stanowiącymi jego rozwinięcie wewnętrznymi procedurami i regulaminami stwarza możliwość sprawnej działalności grupy.

Podpisana 25 września 1996 roku Umowa pomiędzy spółkami miała moc obowiązującą do końca 1999 roku.

W dniu 27 września 1999 roku spółki zależne podpisały umowę o przedłużeniu funkcjonowania PGK do końca 2009 roku. 
Podstawą działania podatkowej grupy kapitałowej jest ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 106 poz. 482, z późniejszymi zmianami).

Skład Podatkowej grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Spółka dominująca

Spółki zależne

Dnia 4 listopada 2009 roku Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LXXXIV/1101/09 podjęła decyzję w sprawie wniesienia akcji Agencji Rozwoju Miasta S.A. do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. Akcje Agencji Rozwoju Miasta S.A. zostały wniesione do Krakowskiego Holdingu Komunalnego w 2010 roku. ARM S. A. nie wchodzi jednak w skład podatkowej grupy kapitałowej.

KHK S.A. - jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej Kraków - posiada bezpośredni udział wynoszący 100% kapitałów pozostałych spółek. 
Dominująca rola odgrywana jest przez KHK S.A. tylko w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową funkcjonują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Kodeks spółek handlowych, ustawy podatkowe, Statuty spółek itd.) i posiadają pełną samodzielność prawną i organizacyjną. 
Kontrolę nad działalnością KHK S.A. sprawuje Rada Nadzorcza, która może liczyć do sześciu członków. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Korzystanie z przywilejów, jakie wiążą się z działalnością takiej grupy wymaga jednak wypełnienia szeregu warunków. Do najważniejszych spośród nich należą:

  1. Wymogi kapitałowe i organizacyjne
  2. Wymogi fiskalne
  3. Wymogi efektywnościowe

Dla działalności PGK utworzonej przez krakowskie firmy komunalne istotne są aktualnie obowiązujące zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z jednym, ale bardzo ważnym wyjątkiem. 
Obowiązującym warunkiem umożliwiającym funkcjonowanie PGK nie jest konieczność osiągania odpowiedniego poziomu rentowności, ale wymóg dokonywania w każdym roku podatkowym wydatków inwestycyjnych w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 50 % dochodu grupy po opodatkowaniu, nie mniej jednak niż 20 % sumy dochodów do opodatkowania poszczególnych spółek (wymóg inwestycyjny). KHK S.A. posiada możliwość korzystania z przywilejów statusu PGK na warunkach obowiązujących w chwili utworzenia grupy (zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych, która znalazła swój wyraz w Art. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 137, poz. 639)).

ZTPO w gestii Krakowskiego Holdingu Komunalnego

W 2008 roku Radni Miasta Krakowa (uchwała nr LVI/710/08) zdecydowali, że Krakowski Holding Komunalny S.A. będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, budowę i eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Do zadań Holdingu należało przeprowadzenie konsultacji społecznych i akcji promocyjno-edukacyjnej, ustalenie lokalizacji zakładu, opracowanie wstępnej koncepcji budowy oraz projektu architektonicznego, a także pozyskanie terenu pod budowę.

Spalarnia odpadów została oddana do użytkowania w czerwcu 2016 roku. Krakowski Holding Komunalny S.A. nadzorował proces budowy oraz aktualnie odpowiada za eksploatację zakładu.