Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 

 1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
 2. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
 3. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 6. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
 7. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);
 8. Działalność wydawnicza (PKD 58);
 9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 10. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 11. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 72.20.Z);
 12. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych w zakresie związanym z potrzebami samorządu terytorialnego (PKD 72.19.Z);
 13. Działalność rachunkowo-księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z);
 14. Reklama (PKD 73.1);
 15. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);
 16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 17. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 19. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
 20. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 21. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
 22. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
 23. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 24. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
 25. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
 26. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
 27. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
 28. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
 29. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);
 30. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);
 31. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).