Majątek spółki

Podstawowy składnik aktywów Spółki stanowią długoterminowe aktywa finansowe. Majątek ten to posiadane przez KHK S.A. akcje Spółek zależnych (MPEC S.A., MPK S.A., MPWiK S.A. ARM S.A.).

Ich wartość wyceniona metodą praw własności wynosi 1.840.512 tys. złotych (grudzień 2015 roku).

Wartość aktywów trwałych KHK S.A. wynosi obecnie 2.420.785 tys. złotych (grudzień 2015 roku).