Sprawozdania finansowe

Podstawowy składnik aktywów Spółki stanowią długoterminowe aktywa finansowe. Majątek ten to posiadane przez KHK S.A. akcje Spółek zależnych (MPEC S.A., MPK S.A., MPWiK S.A. ARM S.A.).

Ich wartość wyceniona metodą praw własności wynosi 1.880.212 tys. złotych (grudzień 2016 roku).

Wartość aktywów trwałych KHK S.A. wynosi obecnie 2.535.873 tys. złotych (grudzień 2016 roku).