Sprawozdania finansowe

Podstawowy składnik aktywów Spółki stanowią długoterminowe aktywa finansowe. Majątek ten to posiadane przez KHK S.A. akcje Spółek zależnych (MPEC S.A., MPK S.A., MPWiK S.A. ARM S.A.).

Ich wartość wyceniona metodą praw własności wynosi 2.077.566 tys. złotych (grudzień 2017 roku).

Wartość aktywów trwałych KHK S.A. wynosi obecnie 2.694.991 tys. złotych (grudzień 2017 roku).