Organizacja

Krakowski Holding Komunalny S.A. działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami, po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Spółka może na terenie swojej działalności tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne placówki. Spółka może używać skrótu firmy: Krakowski Holding Komunalny S.A. oraz tłumaczenia firmy na języki obce. Spółka może używać znaku towarowego.

Utworzenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wynikało z opracowanej z inicjatywy Rady i Zarządu Miasta Krakowa koncepcji działalności podatkowej grupy kapitałowej (PGK) krakowskich spółek komunalnych. Od momentu powstania KHK S.A. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków.

Działalność grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych rozpoczyna się z dniem 25 października 1996 roku, czyli od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy wniesienia przez Gminę Miasta Krakowa wszystkich akcji i udziałów największych firm komunalnych do nowoutworzonej spółki Krakowski Holding Komunalny S.A.

Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych było doprowadzenie do uzyskania przez nią statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK).

Podatkowa Grupa Kapitałowa Krakowskich Spółek Komunalnych

Po przeprowadzeniu wszystkich koniecznych procedur w dniu 25 września 1996 roku zastała podpisana Umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, która - po wypełnieniu wielu wymogów formalnych - została zarejestrowania w dniu 3 grudnia 1996 roku przez Urząd Skarbowy Kraków Podgórze.

Decyzja Urzędu Skarbowego umożliwiła rozpoczęcie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej od 1 stycznia 1997 roku. 
W dniu 3 lutego 1997 roku podpisana została przez przedstawicieli Zarządu Miasta Krakowa oraz przedstawicieli spółek grupy kapitałowej - Umowa generalna o zasadach działania podatkowej grupy kapitałowej. Dokument ten wraz ze stanowiącymi jego rozwinięcie wewnętrznymi procedurami i regulaminami stwarza możliwość sprawnej działalności grupy.

Podpisana 25 września 1996 roku Umowa pomiędzy spółkami miała moc obowiązującą do końca 1999 roku.

W dniu 27 września 1999 roku spółki zależne podpisały umowę o przedłużeniu funkcjonowania PGK do końca 2009 roku, następnie przedłużoną do końca 2019 roku. 
Podstawą działania podatkowej grupy kapitałowej jest ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 106 poz. 482, z późniejszymi zmianami).

W związku z wyczerpaniem się możliwości uzyskiwania efektu Podatkowej Grupy Kapitałowej w dotychczasowym składzie (wszystkie Spółki wchodzące w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej uzyskują w zyski podatkowe, w związku z czy nie występuje efekt PGK), spółki tworzące Grupę Kapitałową Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. podjęły decyzję o zmianie statusu PGK. Podjęto działanie zmierzające do rozwiązania PGK w dotychczasowym składzie i utworzenia nowej grupy w rozszerzonym składzie, który byłby oparty o wszystkie spółki tworzące Grupę Kapitałową

W dniu 28 września 2017 zawarta została umowa o rozwiązaniu dotychczasowej Podatkowej Grupy Kapitałowej złożonej z MPWiK S.A., MPEC S.A., MPK S.A. oraz KHK S.A. i utworzono nową Podatkową Grupę Kapitałową do której, poza dotychczas tworzącymi ją spółkami, dołączono ARM S.A. Stosowne dokumenty zostały złożone w Małopolskim Urzędzie Skarbowym (MUS), a decyzja MUS o zarejestrowaniu umowy w sprawie utworzenia PGK została wydana 20 października 2017 roku. Zgodnie z umową PGK w nowym składzie rozpoczęła działanie od 1 stycznia 2018 roku.

Skład Podatkowej grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych w chwili obecnej przedstawia się następująco:

Spółka dominująca

Spółki zależne

KHK S.A. - jednoosobowa spółka Gminy Miejskiej Kraków - posiada bezpośredni udział wynoszący 100% kapitałów pozostałych spółek. 
Dominująca rola odgrywana jest przez KHK S.A. tylko w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową funkcjonują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Kodeks spółek handlowych, ustawy podatkowe, Statuty spółek itd.) i posiadają pełną samodzielność prawną i organizacyjną. 
Kontrolę nad działalnością KHK S.A. sprawuje Rada Nadzorcza, która może liczyć do sześciu członków. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Korzystanie z przywilejów, jakie wiążą się z działalnością takiej grupy wymaga jednak wypełnienia szeregu warunków. Do najważniejszych spośród nich należą:

  1. Wymogi kapitałowe i organizacyjne
  2. Wymogi fiskalne
  3. Wymóg efektywnościowy

ZTPO w gestii Krakowskiego Holdingu Komunalnego

W 2008 roku Radni Miasta Krakowa (uchwała nr LVI/710/08) zdecydowali, że Krakowski Holding Komunalny S.A. będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, budowę i eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Do zadań Holdingu należało przeprowadzenie konsultacji społecznych i akcji promocyjno-edukacyjnej, ustalenie lokalizacji zakładu, opracowanie wstępnej koncepcji budowy oraz projektu architektonicznego, a także pozyskanie terenu pod budowę.

Spalarnia odpadów została oddana do użytkowania w czerwcu 2016 roku. Krakowski Holding Komunalny S.A. nadzorował proces budowy oraz aktualnie odpowiada za eksploatację zakładu.