Sprawozdania finansowe

Podstawowy składnik aktywów Spółki stanowią długoterminowe aktywa finansowe. Majątek ten to posiadane przez KHK S.A. akcje Spółek zależnych (MPEC S.A., MPK S.A., MPWiK S.A. ARM S.A.).

Ich wartość wyceniona metodą praw własności wynosi 2.215.831.034,71. złotych (grudzień 2018 roku).

Wartość aktywów trwałych KHK S.A. wynosi obecnie 2.796.653.925,03  złotych (grudzień 2018 roku).