Szkolenia

„Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami”

Adres:
Internet (zoom).
Trener:

Adam Kudyk - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, ze specjalizacją w zakresie prawa związanego z nieruchomościami z ponad 20-letnim stażem zawodowym, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości z uwzględnieniem zagadnień służebności gruntowych oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów i podmiotów zarządzających nieruchomościami, ekspert z dziedziny prawa budowlanego i postępowań związanych z inwestycjami. Ekspert w zakresie zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem przepisów prawa miejscowego, prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów prawnych stosowanych przez podmioty publicznoprawne, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

 

Termin:
21 maj 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:
 1. Akty prawne regulujące rodzaje oraz dostęp do dróg na obszarze R.P. ; ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa kodeks cywilny i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rodzaje dróg występujące w systemie prawa polskiego – podział i podmioty odpowiedzialne za zarząd i utrzymanie dróg w należytym stanie.
 3. Kategorie obiektów budowlanych a wymagania związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości.
 4. Sposoby ustanowienia dróg, dojazdów i dojść do nieruchomości w przypadku nieuregulowania stanu prawnego i faktycznego  nieruchomości – służebności drogowe i służebność drogi koniecznej – praktyka.
 5. Zagadnienie przejmowania dróg na własność przez gminy i inne podmioty publicznoprawne a praktyka organów administracji publicznej w zakresie stosowania przepisów prawa nakładających obowiązek przejmowania dróg na własność podmiotów publicznych.
 6. Przepisy ustawy szczególne związane z obiektami zamkniętymi i innymi a nabywanie i zarządzanie terenami będącymi w dyspozycji podmiotów takich jak Agencja Mienia Wojskowego i podobnych.
 7. Wady prawne i fizyczne nieruchomości związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości a odpowiedzialność sprzedającego-dewelopera, zarządcy, pośrednika w przypadku wystąpienia wad nieruchomości.
 8. Właściwe postanowienia zawierane w umowach przedwstępnych sprzedaży i umowach sprzedaży przez uczestników rynku nieruchomości zabezpieczające możliwość wykorzystania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 9. Właściwa interpretacja postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy jako element niezbędny do właściwej analizy stanu faktycznego  i prawnego nieruchomości w zakresie możliwości jej zabudowy, rozbudowy, przebudowy uwzględniającej dostęp nieruchomości do drogi publicznej.
 10. Najczęściej występujące wady prawne decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy związane z niewłaściwą analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości powodujące uchylenie decyzji w toku postępowania administracyjnego lub sądowego.
 11. Decyzje o lokalizacji zjazdu wydawane przez zarządców dróg – podstawa prawna do ich wydania a wymogi prawa budowlanego.
 12. Orzecznictwo sądowe.

 

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu otwartym online dla jednej osoby to 250 zł netto i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:
14.05.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników