Aktualności

Informacja o dostawach odpadów

W odpowiedzi na liczne pytania, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie informuje, iż zgodnie z uzyskanymi decyzjami oraz podpisanymi umowami, w tym umową o dofinansowanie Projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” – dostawa odpadów do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) będzie następować z terenu Gminy Miejskiej Kraków, której zadanie własne gminy utrzymania czystości i porządku na jej terytorium zostało powierzone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania sp. z o.o. Szacowane ilości odpadów z terenu Gminy mają w pełni odpowiadać mocom przerobowym instalacji ZTPO. Zgodnie z uzyskanymi decyzjami strumień odpadów będzie składać się głównie: z niesegregowanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01) oraz innych odpadów z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w 19 12 11 (kod 19 12 12) powstałych w wyniku przeróbek mechanicznych odpadów komunalnych (po procesach odzysku odpadów, tj. odpadów materiałowych, wielkogabarytowych, poremontowych). Wynika z powyższego, iż w chwili obecnej nie przewiduje się zagospodarowania odpadów spoza terenu Gminy Miejskiej Kraków.