Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie zainstalowana została wtyczka spełniająca wymagania menu dostępności: https://userway.org.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dla osób niedowidzących i niewidomych polecamy korzystanie z przeglądarek posiadających funkcję „czytania na głos”. Funkcja ta pozwala na zapoznanie się z treścią danego dokumentu bez konieczności czytania. Szczegółowe informacje na temat włączenia funkcji czytanie głos znajdują się na stronach producentów przeglądarek. Na stronie głównej  znajduje się link do wersji dla niedowidzących. Przejście do wersji dla niedowidzących powoduje 
zmianę kontrastu strony (tło kolor czarny, tekst kolor żółty, czerwony lub biały).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksander Zyga.
 • E-mail: az@khk.krakow.pl
 • Telefon: 122691505

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: al. „Solidarności” 77; 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie

 1. Siedziba Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie zlokalizowana jest przy ulicy Jana Brożka  w Krakowie na pierwszym piętrze biurowca należącego do MPK S.A. w Krakowie.
 2. Zarząd, Sekretariat i Kadry znajdują się na 1 piętrze bez windy. Możliwe jest zejście Pracownika KHK S.A. na parter w celu odebrania pisma od osoby niepełnosprawnej.
 3. Do budynku MPK S.A. dla gości prowadzi jedno wejście do którego wjazd jest możliwy dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking z odpowiednio oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
 5. Szerokość głównych drzwi wejściowych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 6. Wstęp z psem asystującym jest możliwy.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.
 8. Na parterze znajdują się windy dla wózków inwalidzkich, umożliwiające poruszanie się ich w części parteru.

 

Dostępność architektoniczna ZTPO Kraków

 

 1. ZTPO Kraków zlokalizowane jest przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie
 2. Do budynku administracyjno-edukacyjnego (OB03) dla gości prowadzi jedno wejście do którego wjazd jest możliwy dla osób niepełnosprawnych
 3. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking z odpowiednio oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych
 4. Szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych prowadzących przez ścieżkę edukacyjną oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostępne są windy, platforma dla niepełnosprawnych oraz pochylnie ułatwiające poruszanie się.
 5. W budynku ZTPO znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 6. Poruszanie się po ścieżce edukacyjnej oraz budynkach procesowych możliwe jest tylko z pracownikiem ZTPO Kraków.
 7. Wstęp z psem asystującym jest możliwy.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.