Aktualności

Kraków dobrze oceniony za elektromobilność

Miasto Kraków podjęło skuteczne działania w celu wypełnienia zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – to wnioski płynące z opublikowanego w listopadzie raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jako jedyne z kontrolowanych miast, Kraków został oceniony przez NIK jednoznacznie pozytywnie.

Wśród zadań jednostek samorządu terytorialnego dotyczących elektromobilności znalazł się obowiązek wprowadzenia pojazdów elektrycznych do flot urzędów oraz do zbiorowego transportu publicznego a także wprowadzenie strefy czystego transportu.

Pomimo, że zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych samorządy zostały zobowiązane do wymiany floty samochodów i posiadania 10 proc. pojazdów zeroemisyjnych dopiero od roku 2022, władze Krakowa podjęły decyzję o realizacji tego zadania znacznie wcześniej. Już pod koniec 2019 roku miasto Kraków dysponowało 47 samochodami elektrycznymi oraz 39 wewnętrznymi stacjami ładowania. Pozyskanie samochodów elektrycznych dla instytucji miejskich jest bowiem elementem szerokiej polityki Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony powietrza. Decyzja ta ustanowiła także Kraków jednym z pionierów elektromobilności wśród polskich miast, co jasno wynika z raportu NIK-u: „Tylko 18% skontrolowanych miast przed ustawowym terminem (1 stycznia 2022 r.) wypełniło obowiązek 10% udziału samochodów elektrycznych we flocie urzędów jednostek samorządowych. Jedynie dwa miasta (Kraków i Wrocław) skutecznie zrealizowały cel 10% udziału pojazdów z napędem alternatywnym przy świadczeniu zadań publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne lub spółki komunalne”. Miasta Kraków i Wrocław zdecydowały się na najem samochodów elektrycznych. Krakowski Holding Komunalny SA, lider krakowskiej grupy zakupowej rozpatrywał różne formy nabycia samochodów elektrycznych i zdecydował, że zakup wciąż droższych od konwencjonalnych odpowiedników byłoby ryzykowne i mogło skutkować stanem, w którym będą one pod względem technologicznym szybko się starzeć, a co za tym idzie ich wartość będzie znacząco malała. Przyjęte rozwiązanie w postaci najmu na okres 3 lat zapewniło wypełnienie wymaganych przepisami ustawy minimów.

W zakresie unowocześniania floty transportu publicznego w 2021 roku, po dostawie 50 autobusów elektrycznych, udział pojazdów zeroemisyjnych we flocie MPK SA w Krakowie zwiększy się do ok. 14%. Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, docelowy udział pojazdów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów na poziomie 30% powinien być osiągnięty w roku 2028. Ustawa przewidziała okresy przejściowe, dla których określone poziomy udziału pojazdów zeroemisyjnych we flocie wynoszą co najmniej 5% od 2021 roku, co najmniej 10% od 2022 roku i 20% od 2025 roku.

Według planów zawartych w krajowych ramach polityki w wybranych 32 miastach Polski na koniec 2020 r. powinno być zarejestrowanych około 54 tys. pojazdów elektrycznych z wyłączeniem autobusów komunikacji miejskiej. Z danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców prowadzonej w Ministerstwie Cyfryzacji, dla 28 skontrolowanych miast wynikało, że na koniec 2019 r. najwyższy procent realizacji planu krajowych ram polityki był zrealizowany w Warszawie i wynosił prawie 26%. Następnymi miastami, w których realizacja planu była wyższa niż 15% były Gdańsk (20%), Wrocław (18%), Poznań (16%), Kraków (16%). Najwyższy wzrost liczby zarejestrowanych samochodów elektrycznych porównując stan na koniec lat 2015 i 2019 był w miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.