Aktualności

Nagrody - Lider Ochrony Środowiska oraz Grand Prix, przyznawanymi w plebiscycie Lidera Małopolski

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie został uhonorowany aż dwiema prestiżowymi nagrodami - Lidera Ochrony Środowiska oraz Grand Prix, przyznawanymi w plebiscycie Lidera Małopolski, zorganizowanym przez „Dziennik Polski”.

Celem plebiscytu było wyróżnienie i uhonorowanie najwybitniejszych przedsiębiorców oraz najlepszych firm w naszym regionie, będących wzorem do naśladowania.
Dziesięcioosobowa Kapituła Plebiscytu, złożona z ekonomistów, przedsiębiorców, przedstawicieli regionalnych instytucji oraz mediów, której przewodniczył prof. Andrzej Jaki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wyróżniła Krakowski Holding Komunalny S.A. tytułem Lidera Ochrony Środowiska. Statuetkę przyznano za przełomową proekologiczną inwestycję - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospalarnia), dzięki której Kraków ograniczy radykalnie składowanie odpadów i zwiększy swoje bezpieczeństwo energetyczne, a jednocześnie sprosta standardom ochrony środowiska obowiązującym w Unii Europejskiej.
Dodatkowo wręczono Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. nagrodę główną Grand Prix, przyznawaną najlepszym Przedsiębiorstwom wybranym z grona kandydatów w czterech kategoriach: Lider Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Lider Ochrony Środowiska, Lider Mecenatu i Dobroczynności oraz Lider Marki Małopolski.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 6 czerwca 2016 r. podczas V Forum Przedsiębiorców Dziennika Polskiego połączonego z Galą Liderów Małopolski.
Przypomnijmy, Krakowski Holding Komunalny S.A. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków. Jako spółka dominująca, posiada 100% kapitału spółek zależnych: MPK S.A., MPWIK S.A., MPEC S.A. oraz ARM S.A., tworząc Podatkową Grupę Kapitałową.

Rada Miasta Krakowa dnia 5 listopada 2008 roku powierzyła Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. realizację zadania w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, polegającego na: przygotowaniu, budowie i eksploatacji „Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” znajdującego się na liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Ramy prawne dotyczące postępowania z odpadami ustanawia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Wskazana w niej hierarchia postępowania z odpadami jako priorytetowe wskazuje zapobieganie powstawaniu śmieci, których mieszkańcy Krakowa produkują ponad 300 tyś ton rocznie oraz przygotowanie ich do ponownego użycia. Podkreśla też znaczenie segregacji, która umożliwia późniejszy recykling surowców, a jako kolejny ekologiczny sposób postępowania z odpadami wskazuje odzysk energii.
Podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest rozbudowa istniejącego systemu z jednoczesnym zastosowaniem instalacji do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Zakład o powierzchni 30 tyś m2 zapewnia odzysk energii zawartej w odpadach i jej produkcję w kogeneracji, tj. zarówno energii elektrycznej której ilość jest równa ilości jakiej potrzebują krakowskie tramwaje, jak i cieplnej, pozwalając na zaspokojenie 10 % potrzeb Krakowa, przy czym energia uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w znacznej części za energię odnawialną tzw. „zieloną energię”.
Do termicznego przekształcenia kierowane będą odpady komunalne z gospodarstw domowych, odpady z produkcji rzemieślniczej, handlu i usług pod względem składu zbliżone do śmieci z gospodarstw domowych, pozostałości z demontażu odpadów wielkogabarytowych i elektronicznych oraz palne odpady balastowe pochodzące z sortowni. Zakład z założenia nie będzie przyjmował odpadów z uboju zwierząt, odpadów medycznych ani żadnych innych, które ze względu na swoją łatwopalność, toksyczność, korozyjność lub wybuchowy charakter mogłyby stwarzać podczas termicznego przekształcenia niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska.
Ekospalarnia w Krakowie jest obiektem bezpiecznym dla ludzi i środowiska; spełniającym restrykcyjne wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń. Instalacja ta posiada technologię pozwalającą na skuteczne oczyszczanie gazów odlotowych z substancji szkodliwych. Pierwszym elementem procesu przekształcania odpadów jest spalanie odbywające się na 2 równoległych taśmach o wydajności 28 t/h co w przeliczeniu daj prawie 700 t/ dobę. Spalanie odbywa się w odpowiednich warunkach tj. we właściwej temperaturze wynoszącej w komorze spalania na poziomie 800-950°C. Właściwa jest również konstrukcja komory dopalania pozwalająca na przebywanie w niej spalin w temperaturze powyżej 850 °C przez co najmniej 2 sekundy. Parametry te zarówno w zakresie temperatury uzyskiwanej na ruszcie jak i czasu przebywania spalin we właściwej temperaturze są niemożliwe do uzyskania w warunkach domowych (w piecach domowych). Odpowiednia konstrukcja komory spalania to tylko jeden z elementów instalacji. Ekospalarnia wyposażona jest w cały szereg urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych. Zaprojektowany węzeł oczyszczania spalin składa się z następujących etapów:

  • redukcja tlenków azotu - metodą selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) z wtryskiem mocznika,
  • neutralizacja związków chloru, siarki i fluoru - półsuchą metoda odsiarczania spalin (SDR) z wtryskiem mleczka wapiennego,
  • usuwanie całkowitego węgla organicznego, dioksyn i furanów oraz par rtęci - poprzez wtrysk pylistego węgla aktywnego,
  • filtrowanie cząstek stałych - z zastosowaniem filtrów workowych.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ok. 673 mln zł netto (ok. 826 mln zł brutto). Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności udzielone na realizację Projektu wynosi ok. 372 mln zł (czyli ok. 55% kosztów kwalifikowanych) na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 20 kwietnia 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 301 mln zł został pokryty ze środków własnych i pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 298 mln zł udzielonej na zasadach preferencyjnych.