Aktualności

Oświadczenie KHK SA w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie, właściciel i operator Ekospalarni nie miał wiedzy, że odpady odbierane przez firmę wyłonioną w przetargu były zagospodarowywane niezgodnie z prawem. Trwa postępowanie policji w tej sprawie. Natomiast jeśli takie zarzuty się potwierdzą – spółka nie cofnie się przed wejściem na drogę sądową.

 

  • Zgodnie z podpisaną umową a także na podstawie przepisów prawa to spółka wyłoniona w przetargu (lub jej podwykonawca) jest posiadaczem odebranych z terenu Ekospalarni odpadów.
  • Pokazana w materiale wyemitowanym na antenie telewizji Polsat spółka FCC Environment została wyłoniona w przetargu na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów poprocesowych powstających w wyniku termicznej utylizacji odpadów komunalnych na terenie krakowskiej Ekospalarni.
  • KHK SA jako zlecający usługę wywozu i zagospodarowania 100% odpadów w sposób inny niż składowanie nie posiada uprawnień kontrolnych dotyczących postępowania z odpadami przez firmy zewnętrzne– może opierać się wyłącznie na dokumentach dostarczanych przez nie. Uprawnienia do kontroli mają tylko służby i instytucje państwowe.
  • Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie jest spółką działającą w sposób jawny, transparentny i zgodny zobowiązującymi przepisami prawa.
  • Jeśli potwierdzą się podejrzenia, iż jakakolwiek ze spółek, z którymi KHK SA ma podpisane umowy postępuje niezgodnie z prawem, Zarząd spółki podejmie wszelkie kroki, łącznie z wejściem na drogę sądową w celu dochodzenia swoich praw i obrony swojego dobrego imienia.

 

 

W dniu 18 stycznia 2018 roku telewizja Polsat wyemitowała w programie „Interwencja” materiał pt. „Niebezpieczne odpady wwieziono na teren budowy stawu!”. W materiale pokazane są samochody, a obrazowi towarzyszy komentarz, że znajdujące się w nich odpady poprocesowe są w sposób nielegalny wysypywane na teren budowy stawu rekreacyjnego pod Będzinem. Prywatny detektyw komentuje, że odpady odebrane z krakowskiego zakładu trafiają do Sosnowca, gdzie są wypompowywane na ziemię, a następnego dnia załadowywane i wywożone na działkę w okolicach Będzina. W programie padają zarzuty, że spółka, która wygrała przetarg na odbiór odpadów z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów –jedna z największych firm w Polsce – w materiale nie pada jej nazwa postępuje w sposób niewłaściwy z odpadami. Jak czytamy w tekście zamieszczonym na oficjalnej stronie programu telewizji Polsat „Jak wynika z ustaleń detektywów, w tym przypadku trafiły one (odpady, przyp. red.) do firmy zajmującej się odsprzedażą odpadów nadających się do wykorzystania w budownictwie. Następnie wywieziono je na budowę zbiornika wodnego”. Przedstawiciel każdej z firm pokazanych w materiale miał możliwość wypowiedzenia się. Do Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, właściciela i operatora Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie nikt nie zwrócił się o żadne dane ani nie dał możliwości udzielenia komentarza.

Krakowski Holding Komunalny SA jako właściciel i operator ZTPO jest wytwórcą odpadów o kodach 19 01 07* i 19 01 13* (odpowiednio: odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych oraz popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne). W krakowskiej Ekospalarni przekształca się odpady komunalne w ilości ok. 220 000 ton rocznie – to odpady, które z koszy na śmieci mieszkańców miasta trafiają do naszego zakładu i poddawane są termicznemu przekształceniu, a odpadem pozostającym po tym procesie są między innymi wspomniane wyżej popioły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa niniejsze postępowanie wymagało przeprowadzenia postępowania przetargowego. Podstawą działania tych firm są pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie instytucje – urzędy marszałkowskie właściwych województw oraz urzędy właściwych gmin, na terenie których zarejestrowane są firmy, i na terenie których działają. KHK SA jako zamawiający w wymaganiach przetargowych obliguje oferentów, aby 100% odebranych odpadów było zagospodarowanych w sposób inny niż składowanie. W przetargu wybrana została spółka legitymującą się właściwymi pozwoleniami i decyzjami, uprawniającymi do wykonywania tych usług w sposób zgodny z przepisami prawa i wymaganiami zamawiającego. Odpowiednie dokumenty były częścią złożonej oferty, a wybrana w przetargu spółka co miesiąc przekazuje KHK SA oświadczenia, że 100% odpadów zagospodarowuje w sposób inny niż składowanie. W umowie oraz w innych dokumentach wymienione są instalacje, w których zagospodarowywane są odebrane z Ekospalarni odpady – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Krakowski Holding Komunalny SA nie posiada uprawnień kontrolnych dotyczących postępowania z odpadami przez firmy zewnętrzne– KHK SA może opierać się wyłącznie na dokumentach dostarczanych nam przez wykonawców. Takie uprawnienia mają tylko służby i instytucje państwowe.

 

W kontekście materiału wyemitowanego na antenie telewizji Polsat oraz pokazanego w programie przewozu i przeładowania odpadów w Sosnowcu, a następnie wysypania ich na działkę pod Będzinem – należy zwrócić uwagę iż odpady przywiezione zostały z Sosnowca, a nie bezpośrednio z ZTPO. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm) „jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną w ust. 2 pkt 1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów”. Zgodnie z ustawą o odpadach a także stosowanymi wykładniami jej przepisów (odpowiedź Ministerstwa Środowiska z dn. 30.08.2016 r. na interpelację posłanki Joanny Lichockiej w sprawie składowania niebezpiecznych odpadów) posiadaczem odebranych z ZTPO odpadów jest firma, która wygrała przetarg lub jej podwykonawca.

W związku z powyższym wszystkie działania KHK SA w tej sprawie są i były zgodne z prawem. Krakowski Holding Komunalny SA to spółka, która działa w sposób transparentny. Jej Zarząd podjął współpracę z policją - już w grudniu 2017 roku przekazane zostały śledczym wszystkie informacje oraz dokumenty, o które wnioskowali. KHK SA zwrócił się także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli sposobu gospodarowania odpadów przez firmy, z którymi spółka ma podpisane umowy. Działania KHK SA są jawne, a jej Zarządowi zależy na jak najszybszym wyjaśnieniu tej sprawy.

W piśmie przekazanym do KHK SA członek Zarządu firmy FCC Environment, wykonawcy umowy pisze: „Przepraszamy za zaistniałą sytuację, która godzi nie tylko w renomę naszej firmy, ale może stawiać w złym świetle również Państwa spółkę. Niestety podejrzewamy, że obie nasze firmy padły ofiarą działań nieuczciwej konkurencji, która w ten sposób chce uniemożliwić naszej spółce wystartowane w kolejnym przetargu, a tym samym zaproponować wyższą cenę na zagospodarowanie odpadów. Według naszej wiedzy, cała sytuacja została zaplanowana i przygotowana przez działającego na zlecenie naszej konkurencji detektywa. Wyrażamy ubolewanie, że jako nasz klient zostali Państwo wplątani w tego typu nieuczciwe zachowania konkurencji. Jest nam tym bardziej przykro, że z powodu takich manipulacji niektórych firm odpadowych, cierpi wizerunek całej branży”.

Ponieważ obecnie obowiązująca umowa kończy się w drugiej połowie lutego 2018 r., nowy wykonawca zostanie wyłoniony w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg na odbiór wytworzonych żużli i popiołów z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów został ogłoszony 19 grudnia ubiegłego roku.

W związku z opublikowanym na antenie telewizji Polsat materiałem i postępowaniem prowadzonym przez policję, jeśli potwierdzą się podejrzenia, iż którykolwiek z wykonawców podpisanych z nami umów postępuje niezgodnie z prawem, KHK SA podejmie wszelkie kroki, łącznie z wejściem na drogę sądową. Rozważymy wtedy skierowanie sprawy do właściwych organów państwowych.

 

 

Dominika Biesiada-Klimczak

Rzecznik prasowy Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA

 

25.01.2018 r.