Szkolenia

„Prawo pracy - aktualizacja posiadanej wiedzy (cz. II)”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).
Trener:

Monika Frączek - Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

 

 

Termin:
21 wrz 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. Regulamin pracy – zagadnienia praktyczne, w tym:

 • Jakie postanowienia powinny być w nim wprowadzone?
 • Jakie błędne postanowienia w Regulaminie pracy są kwestionowane przez PIP?

2. Forma pisemna i forma dokumentowa w prawie pracy – które dokumenty muszą być sporządzone na piśmie, a które mogą być w postaci elektronicznej?

 • Czy skierowanie na badania profilaktyczne oraz orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy mogą być elektroniczne?
 • Czym się różni kwalifikowany podpis elektroniczny od kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i do czego mogą być one wykorzystywane? Czy w prawie pracy można wykorzystywać inne elektroniczne podpisy?
 • Czy pracownik może podpisać umowę o pracę odręcznie, a pracodawca elektronicznie?
 • Jak dołącza się dokumenty elektroniczne do papierowych akt osobowych, a dokumenty papierowe do elektronicznych akt osobowych?
 • Jakie zmiany w zakresie postaci dokumentów wprowadzą nowe przepisy o pracy zdalnej?

3. Jak poprawnie stosować kary porządkowe i jak prowadzić część D akt osobowych? (zbiór orzecznictwa i stanowisk), w tym:

 • Kiedy część D musi być podzielona na podczęści, w jakiej sytuacji nie wszystkie podczęści będą usunięte w tym samym czasie?
 • Czy odpis zawiadomienia o ukaraniu musi być dokumentem pisemnym?
 • W jakiej sytuacji można ukarać bez wysłuchania pracownika?
 • Co się zmieni w karach porządkowych, gdy wejdą w życie przepisy o badaniu stanu trzeźwości?

4. Jak poprawnie egzekwować odpowiedzialność materialną pracowników?

 • Czy odpowiedzialność materialna jest taka sama w przypadku pracy zdalnej, jak i stacjonarnej?
 • Na czym polegają poszczególne stopnie winy pracownika zgodnie z orzecznictwem?
 • Czy zleceniobiorca może ponosić odpowiedzialność materialną tak jak pracownik, czy tylko na podstawie Kodeksu cywilnego?

5. Zasady zmiany warunków zatrudnienia:

 • Czy porozumienie zmieniające musi być pisemne? Co można zmienić porozumieniem zmieniającym, a co w drodze wypowiedzenia zmieniającego?
 • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę z powodu przejęcia innego pracodawcy?
 • Co się dzieje z aktami osobowymi przejętych pracowników? Czy można zmienić ich postać?
 • Czy porozumienie zmieniające lub rozwiązujące umowę może być zawarte w trakcie ciąży pracownicy?
 • Od kiedy obowiązuje porozumienie zmieniające, a od kiedy wypowiedzenie zmieniające?
 • Czy porozumienie zmieniające jest tym samym czym aneks do umowy i czy można tych pojęć używać zamiennie?
 • Czy wypowiedzenie zmieniające ma zastosowanie tylko do pogorszenia warunków zatrudnienia?
 • Czy do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się kryteria doboru do zwolnienia?
 • Kiedy w wyniku nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmianującego płaci mu się odprawę, a kiedy nie ma takiej potrzeby?
 • W jakich przypadkach zmiana zasad wynagradzania wymaga wypowiedzenia zmieniającego?

6. Na jakich zasadach powierza się pracownikowi wykonywanie innej pracy na 3 miesiące w roku kalendarzowym? (zbiór stanowisk i orzecznictwa) w tym:

 • Czy można w tym trybie zmienić miejsce wykonywania pracy?
 • Czy powierzenie pracy na w sumie 6 miesięcy na przełomie lat kalendarzowych to nadużycie prawa?

7. Problematyka wypowiedzenia umowy o pracę oraz zwolnienia bez wypowiedzenia z winy pracownika (przegląd najnowszego orzecznictwa), w szczególności:

 • Jak traktować pismo pracownika, z którego nie wynika czy chodzi mu o wypowiedzenie, czy rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron?
 • W jakich przypadkach trzeba podawać kryteria doboru pracowników do zwolnienia i co może stanowić takie kryteria?
 • Jak poprawnie konsultować zamiar wypowiedzenia umowy ze związkami zawodowymi? Czy trzeba wysłać podpisane odręcznie pismo?
 • Jaka przerwa między konsultacją wypowiedzenia, a dokonaniem wypowiedzenia jest zbyt długa i konsultację trzeba powtórzyć?
 • Czy trzeba ponownie konsultować zamiar wypowiedzenia jeżeli do wypowiedzenia nie doszło, bo pracownik skorzystał ze zwolnienia lekarskiego?
 • Jakie okoliczności powodują, że pracownik raczej nie zostanie przywrócony do pracy?
 • Kiedy powołanie się na likwidację stanowiska pracy jest przedwczesne?
 • Czy konfliktowość oraz brak umiejętności pracy w zespole uzasadniają zwolnienie?
 • Czy nieradzenie sobie z obowiązkami zawodowymi może być powodem wypowiedzenia?
 • Co oznacza „zbyt mała waga” przyczyny wypowiedzenia?
 • Czy warto wskazywać kilka przyczyn wypowiedzenia?
 • Jak poprawnie wyliczyć upływ terminu na zwolnienie dyscyplinarne?
 • Kiedy samowolne opuszczenie miejsca pracy nie będzie uzasadniało zwolnienia dyscyplinarnego?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie w trakcie trwania danej umowy za naganne zachowania przypadające w trakcie poprzedniej?
 • Czy można zwolnić za bezkrytyczne wykonanie polecenia przełożonego?
 • Czy można zwolnić za nieprzestrzeganie organizacji i porządku w pracy mimo niekarania pracownika karami porządkowymi?

8. Problematyka odprawy emerytalno rentowej – (zbiór stanowisk i orzecznictwa), w tym:

 • Czy można nabyć odprawę z Kodeksu pracy i z przepisów np. regulaminu wynagradzania?
 • Czy gdy emeryt wojskowy przechodzi na „zwykłą” emeryturę może otrzymać odprawę po raz kolejny?
 • Jaka przerwa pomiędzy ustaniem zatrudnienia, a nabyciem prawa do emerytury jest zbyt długa, żeby wypłacić odprawę?
 • Ile należy wypłacić odpraw w razie równoległego zatrudnienia?
 • Czy zwolniony dyscyplinarnie traci prawo do odprawy?
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
17.09.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników