Szkolenia

„Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie zagadnienia problematyczne”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Frączek - Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

Termin:
14 gru 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:

I. Problematyczne kwestie związane z zawieraniem umów o pracę, w szczególności:

 1. Forma umowy, zasady jej zawierania i podpisywania:
 • Co to znaczy, że umowa o pracę musi być pisemna? Czy umowa może być podpisana przez pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a przez pracownika odręcznie?
 • Czy trzeba parafować strony umowy o pracę podpisywanej odręcznie?
 • Czy umowa o pracę zawarta w wyniku wymiany e-maili zawierających zeskanowane umowy odręcznie podpisane przez pracodawcę i pracownika jest zawarta skutecznie?
 • Czy można podpisać umowę o pracę kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną firmy/instytucji/urzędu?
 • Jeżeli pracodawca podpisze umowę o pracę kwalifikowanym podpisem elektronicznym , a pracownik podpisem odręcznym – to jakie dokumenty trzeba będzie zgromadzić w aktach osobowych: papierowych, a jakie w elektronicznych?
 • Czy można zniszczyć umowę o pracę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy, po przekonwertowaniu jej na dokument papierowy i umieszczenie w papierowych aktach osobowych?
 • Czy stosunek pracy nawiązuje się w dniu podpisania umowy? Czy umowę o pracę można podpisać w niedzielę albo w święto?
 • Czy dniem rozpoczęcia pracy może być niedziela albo święto?
 • Czy trzeba zakładać nowe akta, gdy zatrudniana jest osoba, która już wcześniej pracowała u tego pracodawcy?
 1. Treść umowy o pracę:
 • Czy w umowie o pracę wpisać adres zamieszkania czy datę urodzenia pracownika?
 • Czy w umowie o pracę można wpisać PESEL pracownika?
 • Jak określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę?
 • Czy jeżeli pracownik ma pracować zdalnie, to trzeba wskazać miejsce jego zamieszkania?
 • Jak wskazać miejsce wykonywania pracy, gdy pracownik będzie pracował hybrydowo (przez niektóre dni tygodnia zdalnie, a przez inne z biura)?
 • Jak określić miejsce wykonywania pracy, gdy pracownik będzie się przemieszczał?
 • Co to znaczy, że w umowie trzeba wpisać „wynagrodzenie za pracę, odpowiadające jej rodzajowi, ze wskazaniem składników wynagrodzenia”?
 • Jak wpisać klauzulę o dodatku za pracę ponadwymiarową dla pracownika zatrudnionego na część etatu? Czy każdy pracownik zatrudniany na część etatu musi mieć taka klauzulę?
 • Jakie postanowienia sprawią, że klauzula dla zatrudnionego na część etatu będzie nieprawidłowa i jakie będą tego skutki?
 • Jakie dodatkowe postanowienia można wprowadzić do umowy o pracę, a jakich nie można w świetle orzecznictwa sądów pracy?
 1. Umowa na okres próbny:
 • Czy można zawrzeć umowę na okres próbny, jeżeli dana osoba już kiedyś pracowała u tego samego pracodawcy?
 • Jaki okres wypowiedzenia ma kolejna umowa na okres próbny z tym samym pracownikiem?
 • Czy można przekształcić umowę na okres próbny na umowę na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron?
 • Czy można napisać, że zmienia się rodzaj umowy aneksem? Czy aneks się czymś różni od porozumienia stron?
 1. Umowa na czas określony:
 • Jak poprawnie ustalić, czy można zawrzeć umowę na czas określony z osobą, która już kiedyś pracowała dla danego pracodawcy? Czy ma znaczenie, jak dawno praca była świadczona?
 • Jak ustalić upływ 33 miesięcy zatrudnienia zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego?
 • Jakie umowy na czas określony mogą być zawierane bez limitów? Czy limity dotyczące umów o pracę wynikają tylko z Kodeksu pracy?
 • Jakie dodatkowe postanowienia w umowie trzeba wpisywać, gdy zawiera się umowy nielimitowane na podstawie Kodeksu pracy?
 • Jak poprawnie zawiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony nielimitowanej z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy?
 1. Umowa na zastępstwo:
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo za osobę przeniesioną np. do innego działu?
 • Czy można zawrzeć umowę na zastępstwo na okres nieobecności pracownika, który jest zatrudniony na zastępstwo?
 • Czy w umowie na zastępstwo można czy nie można wpisać imię i nazwisko osoby zastępowanej?
 • Jak poprawnie określić czas obowiązywania umowy na zastępstwo? Czy można napisać, ze zastępstwo jest na okres choroby nieobecnego pracownika?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli zastępowany pracownik połączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu?
 • Czy można kontynuować umowę na zastępstwo, jeżeli pracownik obniży wymiar etatu zamiast korzystać z urlopu wychowawczego?
 • Czy można zawrzeć umowę o pracę z osobą, która u innego pracodawcy jest na urlopie rodzicielskim albo wychowawczym?
 1. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o pracę:
 • W jakim terminie trzeba wręczyć albo wysłać informację o dodatkowych warunkach zatrudnienia?
 • Czy taka informacja musi być pisemna? Czy może być wysłana e-mailem?
 • Jakie informacje trzeba w niej zawrzeć? Czy taka informacja może ogólnie informować o wymiarze urlopu wypoczynkowego oraz długości okresu wypowiedzenia?
 • Czy pracownik zatrudniony np. na część etatu albo w systemie równoważnego czasu pracy ma taką samą informacje o dodatkowych warunkach, jak pozostali pracownicy?
 • O czym poinformować, jakie dane pozyskać i w jakim terminie w związku z PPK?
 • Z jakimi wewnętrznymi aktami normatywnymi trzeba zapoznać pracownika przed dopuszczeniem do pracy?
 • Jakie dodatkowe dokumenty trzeba stworzyć, jeżeli zatrudniany pracownik będzie podlegał monitoringowi lub kontroli prewencyjnej obecności alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu (gdy przepisy o kontroli wejdą do Kodeksu pracy)?
 • Jaki dodatkowy dokument trzeba będzie stworzyć dla pracownika podejmującego pracę zdalną?
 • Jakie oświadczenia do akt trzeba pobrać od nowego pracownika? Czy takie oświadczenia muszą być pisemne?

 

II. Problematyczne kwestie związane z rozwiązaniem umowy o pracę, w szczególności:

 1. Jak poprawnie ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 • Kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia i kiedy się kończy?
 • Czy okres wypowiedzenia wlicza się do czasu trwania wypowiedzenia?
 1. Jak poprawnie złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Jaki jest termin na złożenie wypowiedzenia (z upływem jakiego czasu przedawnia się przyczyna wypowiedzenia)?
 • Jaki jest termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Czy trzeba podać podstawę prawną wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
 • Jeżeli pracodawcę i pracownika łączyło kilka umów, to jaką umowę podaje się w treści wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
 • Czy trzeba w treści wypowiedzenia wpisać informację o skróceniu okresu wypowiedzenia przez pracodawcę albo o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy zawsze trzeba podać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
 • Czy zawsze przy wypowiedzeniu trzeba podać kryteria doboru pracownika do zwolnienia?
 • Jak sformułować pouczenie o odwołaniu się do sądu pracy? Czy trzeba podać adres sądu pracy?
 • Czy błędy w wypowiedzeniu lub oświadczeniu o zwolnieniu bez wypowiedzenia wpływają na jego skuteczność?
 • Czy wypowiedzenie albo rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być pisemne?
 • Czy wypowiedzenie lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia można wysłać e-mailem? Kiedy należy uznać, że zostało dostarczone pracownikowi?
 • Czy w obecnym czasie można wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pocztą?
 • Na jaki adres należy wysłać oświadczenie woli o zwolnieniu pracownika i kto jest odpowiedzialny za aktualizację adresu?
 • Jak wręczyć oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik jest obecny na terenie zakładu pracy?
 • Czy trzeba mieć świadka wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?
 • Czy świadek musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Jak potwierdzić fakt dokonania wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik będzie odmawiał przyjęcia egzemplarza oświadczenia woli pracodawcy oraz pokwitowania jego otrzymania?
 • Czy warto odczytać treść oświadczenia o zwolnieniu?
 • Jak postąpić, gdy pracownik odmawia spotkania się z pracodawcą spodziewając się oświadczenia o zwolnieniu?
 • Czy oświadczenie o zwolnieniu było wręczona skutecznie, jeżeli pracownik pójdzie do lekarza i na ten dzień otrzyma zwolnienie lekarskie?
 1. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w okresie wypowiedzenia:
 • Jaka jest możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia w ramach porozumienia stron i jak bardzo okres wypowiedzenia może być skrócony?
 • W jakiej sytuacji pracownikowi przysługują dni na poszukiwanie pracy?
 • Czy pracownik musi złożyć wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy? Czy pracodawca musi zaakceptować taki wniosek?
 • Co się stanie gdy dni wolne na poszukiwanie pracy nie zostaną wykorzystane?
 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia? Ile urlopu bieżącego, a ile zaległego można udzielić?
 • Czy można udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, gdy to pracownik wypowiedział umowę o pracę? Czy pracownik może nie zgodzić się na wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia?
 • Na jakich zasadach można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy można zwolnić z obowiązku świadczenia pracy pod warunkiem wcześniejszego wykorzystania urlopu wypoczynkowego? Jak to jednoznacznie zapisać?
 1. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron:
 • Czy propozycję rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron można wysłać zwykłym e-mailem?
 • Z jaka datą rozwiązuje się stosunek pracy w razie podpisania porozumienia stron?
 • Czy pracownik może żądać rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron?
 • Czy można rozwiązać na mocy porozumienia stron umowę w okresie wypowiedzenia?
 • Jak traktować pismo od pracownika, z którego nie wynika jednoznacznie, czy pracownikowi chodzi o wypowiedzenie umowy czy o jej rozwiązanie na mocy porozumienia stron?
 • Czy można zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego między datą podpisania porozumienia, a ustania zatrudnienia?
 • Czy można ustalić, że od dnia zawarcia porozumienia do dnia ustania zatrudnienia pracownik będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy? Jakie wynagrodzenie będzie przysługiwało w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 1. Poprawne wypisanie i wysłanie świadectwa pracy oraz informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej:
 • Z jaką data powinno być wypisane i wręczone świadectwo pracy?
 • Komu się daje do ręki świadectwo pracy, czy to zawsze musi być pracownik?
 • Komu wydaje się świadectwo pracy w razie śmierci pracownika?
 • Kiedy i w jakim terminie można wysłać świadectwo pocztą? Jak liczyć upływ tego terminu?
 • Jakie są sankcje za naruszenie terminu na wydanie świadectwa pracy? Czy pracownik może dochodzić jakiś roszczeń z tego tytułu?
 • W jakich przypadkach nie trzeba wydawać świadectwa pracy?
 • Czy świadectwo pracy może być elektroniczne i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
 • Czy informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz zasadach jej odbioru może być elektroniczna? Czy musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy?
 • W jakich przypadkach nie trzeba wydawać wraz ze świadectwem pracy umowy o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz zasadach jej odbioru?
 • Jakie dane pracownika można wpisać w świadectwie pracy?
 • Czy należy wpisać wszystkie zajmowane przez pracownika stanowiska i pełnione funkcje?
 • Kiedy stosunek pracy się rozwiązał, a kiedy wygasł – jak poprawnie wpisać podstawę ustania zatrudnienia?
 • Czy można wpisać art. 52 Kodeksu pracy w świadectwie pracy?
 • Czy w świadectwie wpisuje się okresy nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?
 • Czy w świadectwie pracy wpisuje się tylko okresy czynnej służby wojskowej?
 • Czy jeżeli potrącenia z wynagrodzenia były przekazywane wprost wierzycielowi, to trzeba to wpisać w świadectwie pracy?
 • Jeżeli potracenie z wynagrodzenia nastąpi z należności, która zostanie wypłacona po ustaniu zatrudnienia, to czy trzeba to wpisać w świadectwie pracy?
 • Czy i w którym miejscu świadectwa pracy wpisać okres kwarantanny albo izolacji oraz pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie epidemii Covid-19?
 • Co się wpisuje w informacjach uzupełniających?
 • O czym należy pouczyć w treści świadectwa pracy?
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
10.12.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników