Szkolenia

„Prawo pracy 2022 r. - Przegląd niezbędnych stanowisk, opinii i wyroków”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Frączek - Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

Termin:
16 gru 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. W zakresie badań profilaktycznych, w tym:

 • Czy skierowanie na badanie profilaktyczne może być elektroniczne? Czy orzeczenie o zdolności do pracy może być elektroniczne (stanowisko Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Zdrowia),
 • Czy podczas kontrolnych badań lekarskich konieczne jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o zakończeniu leczenia, wystawionego przez lekarza leczącego? (opinia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi),
 • Czy pracownik może się zgłosić na badanie kontrolne mimo, że jeszcze nie skończyło się jego zwolnienie lekarskie? (opinia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi),
 • Czy należy w skierowaniu na badania profilaktyczne informować o niepełnosprawności pracownika? (stanowisko Ministerstwa Pracy, wyrok Sądu Najwyższego, opinia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi),
 • Czy w części A akt osobowych powinny być gromadzone i przechowywane kopie czy oryginały skierowań oraz orzeczeń o zdolności do pracy i od czego to zależy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można przyjąć pracownika do pracy bez badań wstępnych, jeżeli pokaże np. kopię skierowania na badania od poprzedniego pracodawcy (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy do okresu choroby, po którym kieruje się na badania kontrolne, wlicza się okres kwarantanny albo izolacji w związku z Covid-19? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jakie są zasady kierowania na badania okresowe w okresie epidemii Covid-19? (stanowiska: Ministerstwa Pracy, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, PIP),
 • Czy lekarz medycyny pracy może odmówić przeprowadzenia badania okresowego w czasie epidemii Covid-19? (stanowisko Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi),
 • Czy badania okresowe przeprowadzone obecnie trzeba będzie powtórzyć w okresie 180 dni od zakończenia epidemii? Co można zrobić, gdy pracownik nie uzyska orzeczenia o zdolności do pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak w poprawny sposób poinformować pracowników, że mają się stawić po skierowanie na badanie okresowe? (stanowisko UODO),

 

2. W zakresie dokumentacji pracowniczej, w szczególności:

 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe? Czy można publikować dane o kwalifikacjach na terenie zakładu pracy? (stanowiska UODO),
 • Czy można kopiować do akt osobowych legitymację weterana? (stanowisko UODO),
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej? (stanowisko UODO),
 • Czy można kopiować orzeczenie o niepełnosprawności? (stanowisko UODO),
 • Czy w części A akt osobowych przechowuje się umowę przedwstępną i list motywacyjny (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy w części B akt osobowych można gromadzić dokumenty związane ze służbą wojskową pracownika? (stanowisko UODO),
 • Gdzie się umieszcza zgodę na potrącenia składek związkowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy pracownik może złożyć wiążący wniosek, żeby wydać mu np. elektroniczną kopię jego akt osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy do każdego świadectwa pracy musi być sporządzana dodatkowa informacja dotycząca dokumentacji pracowniczej? Czy są świadectwa pracy, wraz z którymi się takiej informacji nie wydaje? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy pracownik ma zwrócić poprzednie świadectwo pracy, jeżeli dostanie nowe w wyniku sprostowania poprzedniego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Co zrobić egzemplarzem świadectwa pracy posiadanym w aktach, jeżeli się wyda nowe świadectwo pracy w wyniku wniosku o sprostowanie? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy trzeba przenumerowywać podczęści w części D akt osobowych w związku z usunięciem kary porządkowej? (stanowisko PIP),
 • Co robić z karami porządkowymi, gdy pracownik odejdzie z pracy przed upływem roku nienagannej pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy trzeba robić audyt dokumentacji pracowniczej? Jakie dokumenty trzeba usuwać? (stanowisko UODO),
 • Jak się postępuje z nieaktualnymi danymi w kwestionariuszach osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy zmiana danych zmienia kwestionariusz osobowy? Jak poprawnie dokumentować zmianę danych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak się dołącza umowę o pracę czy wypowiedzenie podpisane przez pracodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym do papierowych akt osobowych? Czy wystarczy zeskanować wydruk umowy o pracę z podpisem odręcznym pracownika i wizualizacją podpisu elektronicznego? (stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji i ekspertów),
 • Czy można zniszczyć dokument elektroniczny po przekonwertowaniu go na dokument papierowy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy jeżeli akta osobowe są papierowe to można założyć do nich podczęści elektroniczne (na dokumenty, które wpływają do pracodawcy, jako elektroniczne)? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można mieć podczęści w aktach osobowych tylko dla niektórych pracowników albo różne podczęści dla różnych kategorii pracowników? (stanowisko Ministerstwa Pracy),

 

3. W zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie, w tym:

 • Czy w umowie o pracę zawartej na zastępstwo podaje się imię i nazwisko osoby zastępowanej? A jeśli nie imię i nazwisko – to jakie dane? (stanowisko Ministerstwa Pracy i UODO),
 • Czy trzeba mieć zgodę osoby zawiadamianej o wypadku na przetwarzanie jej danych osobowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy używanie tachografów cyfrowych i rejestrowanie logowania się do sieci teleinformatycznej pracodawcy to monitoring? (stanowisko UODO),
 • Jakie są zasady przetwarzania danych w zakresie dokumentowania wyznania w związku z wyznaczeniem dni i czasu wolnego z tytułu obchodzonych świąt? (stanowisko UODO),
 • Kto odpowiada za zabezpieczanie danych na nośnikach np. na pen-drivie – pracodawca czy pracownik? (stanowisko UODO),

 

4. W zakresie urlopów wypoczynkowych, w szczególności:

 • Czy należy zmuszać do wykorzystania 14 dni kalendarzowych wypoczynku? Jakie będą sankcje za niezachowanie 14 dni wypoczynku? (stanowisko PIP),
 • Czy możliwy jest urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy) Czy można kontynuować urlop wypoczynkowy w razie skierowania na izolację albo kwarantannę (np. po przybyciu do hotelu)?
 • Czy urlop uzupełniający przysługuje tylko z danej umowy w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał wyższy wymiar urlopu, czy ze wszystkich umów w tym roku? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego po długotrwałej chorobie, zanim wykona on badania kontrolne? (opinia PIP),
 • Czy można wręczyć wypowiedzenie po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni bez przeprowadzenia badań kontrolnych? (opinia PIP),

 

5. W zakresie czasu pracy, w szczególności:

 • Jakie dane wpisuje się w uproszczonej ewidencji czasu pracy np. pracownika pracującego w zadaniowym czasie pracy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy wymiar absencji musi być koniecznie podawany w ewidencji czasu pracy w godzinach, czy może też być podany w dniach? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy nadgodziny spowodowane awarią wlicza się do średniotygodniowego limitu godzin nadliczbowych? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak bardzo elastycznie można zdefiniować porę nocną oraz niedzielę i święto u danego pracodawcy? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można odwołać zgodę na łączenie przerw na karmienie dziecka piersią w trakcie pracy zdalnej? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy kadra kierownicza może odebrać czas wolny za nadgodziny? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy oddanie czasu wolnego za nadgodziny zapewni odpoczynek tygodniowy (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy odpoczynek tygodniowy musi obejmować dzień wolny czy tylko czas wolny (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Czy można płacić ryczał za nadgodziny wypracowane w trakcie pracy zdalnej? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Gdzie przechowywać ewidencje czynności wykonanych w trakcie pracy zdalnej? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak powinna być sformułowana i odczytywana zgoda lekarza na niestosowanie ograniczeń w zakresie czasu pracy do pracownika ze stopniem niepełnosprawności? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jaki jest okres rozliczeniowy obowiązujący pracownika niepełnosprawnego? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak zapewniać odpoczynek w razie podróży służbowej w porze nocnej (stanowiska PIP, Ministerstwa Pracy i ekspertów),
 • Czy można zaokrąglać godziny w ewidencji czasu pracy? (wyrok Sądu Najwyższego),

 

6. Pozostałe ważne stanowiska i opinie, w tym:

 • Jakie są uprawnienia krwiodawców w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego Covid-19? Jak powinno wyglądać poprawne dokumentowanie faktu oddania krwi lub jej składników? Czy można trzymać w dokumentacji pracowniczej zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o oddaniu krwi przez pracownika (stanowisko UODO),
 • Kto decyduje o dacie oddania krwi – pracodawca czy pracownik – krwiodawca?
 • Od której godziny do której przypada dzień wolny (obecnie dni wolne) na oddanie krwi? (stanowisko Narodowego Centrum Krwi),
 • Czy pracownik na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim może brać udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe (stanowisko Ministerstwa Pracy),

 

7. Praktyczne wyroki Sądu Najwyższego, w tym:

 • Czy Pracodawca może różnicować wynagrodzenia ze względu na położenie placówki handlowej lub usługowej? (wyrok TS UE),
 • Czy pracodawca może zakazać noszenia widocznych symboli religijnych lub światopoglądowych? (wyrok TS UE),
 • Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy porozumienia? Kiedy zgoda pracownika na zmianę rodzaju umowy o pracę będzie bezskuteczna?
 • Czy wola stron decyduje co do rodzaju podstawy prawnej wykonywania pracy (umowa o pracę czy umowa zlecenia)?
 • Czy sąd może uznać umowę zlecenia za umowę na okres próbny?
 • Czy kierownik musi egzekwować przestrzegania zasad współżycia społecznego przez swoich podwładnych?
 • Czy można zwolnić za polubienie określonych wpisów w portalach społecznościowych?
 • Czy w przypadku wypowiedzenia zmieniającego trzeba podać kryteria doboru do tego wypowiedzenia?
 • Czy można zwolnić za niezaakceptowanie porozumienia zmieniającego warunki zatrudnienia zaproponowanego przez pracodawcę?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za przewinienie z poprzedniego stosunku pracy?
 • Jak się odróżnia porzucenie pracy od zwolnienia się bez wypowiedzenia?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do pracy?
 • Czy powierzenie pracy na 3 miesiąca pod koniec roku i na 3 miesiące na początku kolejnego roku kalendarzowego to nadużycie?
 • Jakie stanowisko pracy można zaproponować pracownikowi, który został zwolniony z art. 53 Kodeksu pracy i chce wrócić do pracy?
 • Jak się liczy czas trwania ciąży w sytuacji przedłużenia się umowy o pracę do dnia porodu?
 • Na jakich zasadach odbywa się powrót do pracy po urlopie rodzicielskim i dopuszczenie do pracy na innym stanowisku?
 • Czy można pracować na część etatu w trakcie urlopu macierzyńskiego?
 • Jak poprawnie ustalić wynagrodzenie pracownika powracającego po urlopie wychowawczym?
 • Czy można zwolnić dyscyplinarnie z powodu rażącego niedbalstwa?
 • Czy można zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jeżeli nie był wcześniej karany karami porządkowymi?
 • Czy możliwa jest blankietowa zgoda na potrącenia z wynagrodzenia?
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
14.12.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników