Szkolenia

„Polski Ład - naliczanie podatków, składek i zasiłków od 2022 r. Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian i propozycji zmian”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Andrzej Radzisław - jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15 stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Pracując w C/ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS.

Termin:
20 gru 2021 09:00-15:30
Opis szkolenia:

1. Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń

 • zasady stosowania nowej ulgi podatkowej – Polski ład od 2022 r.
 • nowa skala podatkowa
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
 • rozliczanie wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku,
 • zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla pracowników i innych ubezpieczonych,
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady
 • zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
 • niepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
 • rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika
 • ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in. ulga 4+, ulga dla osób uprawnionych do emerytury, ulga dla powracających,
 • Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 • nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu powołania – m.in. składki za członków zarządu – jak przychód wypłacony na przełomie roku
 • nowe zasady naliczania składek zdrowotnych za przedsiębiorców – składka miesięczna, rozliczenie roczne

2. Zmiany w ustawie zasiłkowej

 • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży,
 • zmiany w zakresie ustalania prawa do świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców,
 • zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
 • zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
 • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
 • świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur,
 • nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek,
 • zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków,
 • zmiany w ustawie wypadkowej.

3. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 • dotyczące wspólników spółek,
 • dotyczące dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i zgłaszania do tego ubezpieczenia oraz ustania tego ubezpieczenia,
 • dotyczące naliczania odsetek za zwłokę,
 • zmiany w zakresie liczenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek,
 • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek,
 • zmiany w zakresie składania korekt dokumentów rozliczeniowych.

4. Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za pracowników i zleceniobiorców

 • definicja pracownika w ustawie o sus – problemy praktyczne i zagrożenia dla płatników,
 • omówienie najczęściej występujących wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – kiedy warto wystąpić o interpretację podatkową,
 • składki za zleceniobiorców jak rozliczać, jak korygować, jak zabezpieczyć się przed koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze składkami,
 • nadpłata jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą,
 • niedopłata jak opłacić składki, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego – analiza przypadków,
 • konsekwencje sfinansowania składek za ubezpieczonego,
 • korekta dokumentów po uznaniu przez ZUS umowy o dzieło za umowę zlecenia,
 • składki na FP i FGŚP.

5. Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło od 01 stycznia 2021 r.

 • umowa zlecenia, a umowa o dzieło na co zwrócić uwagę przy zawieraniu tych umów.

6. Podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – analiza przypadków

 • składniki uwzględniane w podstawie – premie, miesięczne, kwartalne roczne,
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej,
 • składniki przysługujące do określonego terminu,
 • przychód z umowy zlecenia z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłku – stanowisko ZUS-u, a wyroki Sądu Najwyższego.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 390 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
16.12.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników