Szkolenia

„Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2022 r.”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Cezary Pytlarz - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez 12 lat jako inspektor pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu zatrudniania cudzoziemców, agencji zatrudnienia i prawa pracy. Autor wielu opracowań i publikacji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców i zatrudnienia nauczycieli. Przeprowadził kilkaset szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, urzędów wojewódzkich, ZUS, PUP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Korzystając z długoletniej praktyki w zakresie prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju. 

 

Termin:
31 sty 2022 09:00-14:00
Opis szkolenia:

Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw nastąpią zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski. Zmiany dotyczą zarówno cudzoziemców, od których nie jest wymagane zezwolenie na pracę w Polsce, jak i cudzoziemców pracujących na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową.

Wprowadzone zmiany obejmują kwestie postępowań wizowych, wydłużenia i sposobu posługiwania się oświadczeniami, możliwości zmiany wykonywania pracy lub wymiaru czasu pracy bez zmiany zezwoleń na pracę / pobyt i pracę, wprowadzenia nowych zezwoleń na pobyt i pracę i oraz świadczenia pracy przez cudzoziemców w tzw. okresie przejściowym – zezwolenia na pobyt i pracę bez oznaczenia podmiot i warunków pracy. Ponadto zmiany skutkują wprowadzeniem nowych rozporządzeń w sprawach cudzoziemskich oraz nowych wzorów wniosków i dokumentów.

 

Chcesz poznać odpowiedzi m.in. na nw. pytania:

 • jakie są nowe okresy obowiązywania wiz dla cudzoziemców?
 • na jakich zasadach możliwa będzie praca na podstawie oświadczenia 24 miesiące i jak długo będą obowiązywać dotychczasowe oświadczenia?
 • co się zmienia odnośnie powiadomienie o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia?
 • jakie są zmiany dotyczące testu rynku pracy?
 • kiedy następuję unieważnienie wpisu do ewidencji zezwoleń na pracę sezonową?
 • jakie są zmiany dotyczące umorzenia postępowania w sprawie zezwoleń na pracę sezonową?
 • kiedy zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy nie wymusza wydania nowego zezwolenia na pracę?
 • na jakich zasadach zawieszenie stosowanie przepisów prawa pracy nie wymusza wydania nowego zezwolenia na pracę?
 • co to są zezwolenia na pracę oraz pobyt i pracę z pierwszeństwem wydania?
 • czy zamieszkanie, ubezpieczenie, wynagrodzenie i liczba podmiotów powierzających pracę będzie miało wpływ na wydanie zezwolenia na pobyt i pracę?
 • jakie są nowe i przejściowe decyzje na pobyt i pracę bez wskazania podmiotu i warunków pracy?
 • jakie są dodatkowe przesłanki pracy na podstawie zezwolenia na pobyt i pracę bez zmiany jego trwania.
 • jaki jest nowy rodzaj zezwolenia – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę?
 • jakie są zmiany w zakresie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w wysokich kwalifikacjach;
 • jakie są nowe zasady w postępowaniach w sprawie wydania zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego WE?
 • jaka jest nowa forma nadzoru – kontrola urzędu wojewódzkiego?
 • jakie są nowe wzory dokumentów w postępowaniach cudzoziemskich?

 

Program szkolenia:

 1. Nowe zasady pouczenia o prawa i obowiązkach cudzoziemca w postępowaniach w sprawie wiz, zezwoleń na pobyt / pracę.
 2. Dłuższy okres obowiązywania wizy do pracy na oświadczeniach.
 3. Wizy do pracy wydawane poza kolejnością.
 4. Nowe blankiety wizowe – ważność dotychczasowych wiz wydawanych dla cudzoziemcom.
 5. Praca cudzoziemca na podstawie oświadczenia przez okres 24 miesięcy.
 6. Czas obowiązywania dotychczasowych oświadczeń i ich wpływ na uzyskanie wizy na nowych warunkach.
 7. Wpływ miejsca pobytu cudzoziemca i jego rodzaju na zarejestrowanie oświadczenia.
 8. Wpływ wysokości wynagrodzenia na wydanie oświadczenia.
 9. Możliwość wskazywania przyszłej pracy w oświadczeniach.
 10. Nowe zasady powiadomienia o rozpoczęciu, zakończeniu i domniemaniu pracy na podstawie oświadczenia.
 11. Unieważnienie wpisu do ewidencji zezwoleń na pracę sezonową.
 12. Umorzenie postępowania w sprawie zezwoleń na pracę sezonową.
 13. Dwukrotne ukaranie za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi, a wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową.
 14. Zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy bez obowiązku nowego zezwolenia na pracę.
 15. Pogorszenie warunków pracy cudzoziemca bez wpływu na wydanie nowego zezwolenia na pracę.
 16. Zezwolenia na pracę oraz pobyt i pracę z pierwszeństwem wydania.
 17. Nowe terminy wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i postępowań odwoławczych.
 18. Nowe zasady uzupełnienia braków formalnych i stawiennictwa w urzędach.
 19. Nowy zasady wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (niebieska karta UE) oraz nowe zasady uzupełnienia braków formalnych.
 20. Zmiany dotyczące testu rynku pracy w zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 21. Nowe zasady dotyczące spełnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt.
 22. Zmiany w zakresie miejsca zamieszkania w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt.
 23. Zmiany w zakresie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę.
 24. Zmiana stanowiska pracy i wymiaru czasu pracy bez obowiązku nowego zezwolenia na pobyt i pracę.
 25. Nowy rodzaj zezwolenia – zmiana zezwolenia na pobyt i pracę / przesłanki odmowy wydania zmiany zezwolenia na pobyt i pracę.
 26. Zmiany w zakresie wynagrodzenie w postępowaniu o wydanie Niebieskiej Karty UE.
 27. Nowe terminy i wymagania w postępowaniach o wydanie zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 28. Przepisy przejściowe – nieznany dotychczas obowiązek wydawania zezwoleń na pobyt i pracę bez wskazania podmiotu i warunków wykonywania pracy:
 • organ właściwy wydania decyzji;
 • obowiązki cudzoziemca po wydaniu decyzji;
 • możliwy brak stampili – brak obowiązku osobistego stawiennictwa cudzoziemca;
 • zasady uzyskanie karty pobytu;
 • wygaśnięcie decyzji z mocy prawa;
 • zasady legalnej pracy przed wydaniem decyzji i w jego trakcie.
 • zezwolenia przejściowe „z pełnym dostępem do rynku pracy”;
 • nowy rodzaj nadzoru – kontrola wojewody.
 1. Nowe rozporządzenia – nowe wzory wniosków, dokumentów, wiz.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
27.01.2022
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników