Szkolenia

„Zmiany w prawie pracy w pigułce – kwestie praktyczne”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Frączek - Prawnik, specjalista prawa pracy, przez ponad 16 lat główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Konsultant i doświadczony wykładowca, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień. Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających.

 

Termin:
24 maj 2022 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. Jakie nowe obowiązki dotyczące zwolnień od pracy wprowadziła ustawa o obowiązku obrony Ojczyzny?

2. Jakie nowe obowiązki informacyjne będą spoczywały na pracodawcy?

 • Jakie nowe informacje trzeba będzie przekazywać pracownikowi? O ile dodatkowych punktów zostanie rozszerzona „Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia”?
 • Czy trzeba będzie informować o polityce szkoleniowej i procedurach awansu w firmie?
 • Czy pracujący zdalnie będą mieć dodatkowe informacje?
 • W jaki sposób trzeba będzie przekazywać informacje? Jakie informacje będą podawane w sposób przyjęty u danego pracodawcy?
 • Czy będzie można zacytować przepis? Czy informacja będzie mogła być elektroniczna?
 • Czy trzeba będzie udostępnić nową informację o równym traktowaniu i zakazie dyskryminacji? Co trzeba będzie w niej dodać?
 • Czy nieudzielenie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia będzie wykroczeniem?

3. Jakie zmiany nastąpią w kwestii zawierania i rozwiązywania umów o pracę?

 • Od czego będzie zależała długość umowy na okres próbny? W jakich przypadkach umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta od razu na 3 miesiące?
 • Czy będzie można wydłużyć czas trwania umowy na okres próbny?
 • Jak zostanie ograniczona możliwość ponownie ponownego zawarcia umowy na okres próbny?
 • Czy będą przypadki, w których trzeba będzie podawać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny? Jaki będzie tryb występowania o taką informację i jej udzielania?
 • Jakie nowe postanowienia trzeba będzie wprowadzać w treści umowy o pracę?
 • Czy nadal będzie można zawierać umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia? Jak pracodawca będzie musiał zareagować?
 • Na jakich zasadach umowa na czas określony zostanie zrównana z umową na czas nieokreślony?

4. Jakie będą zasady stosowania pracy zdalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy?

 • Czy praca zdalna będzie mogła być stała lub hybrydowa (rotacyjna)?
 • Jak się będzie wprowadzało pracę zdalną jako stały element organizacji pracy?
 • Jakie postanowienia i procedury dotyczące pracy zdalnej trzeba będzie wprowadzić?
 • Jak będzie się określało miejsce wykonywania pracy zdalnej? Jak będzie się wprowadzało pracę zdalną pracownikom, którzy świadczyli ją na podstawie przepisów ustawy Tarcza antykryzysowa?
 • Czy będzie możliwy powrót do pracy stacjonarnej? Na jakich zasadach będzie się wracało do pracy stacjonarnej?
 • Czy pracodawca będzie mógł nakazać zakończenie pracy zdalnej? Czy pracownik będzie mógł „na siłę” wrócić do pracy stacjonarnej?
 • W jakich sytuacjach pracownik będzie składał wniosek o pracę zdalną, który pracodawca będzie musiał co do zasady uwzględnić?
 • Jakie obowiązki będzie miał pracodawca wobec pracowników pracujących zdalnie?
 • Jakie nowe dokumenty trzeba będzie wręczyć i pobrać od pracującego zdalnie (lista kontrolna)?
 • Czym będzie praca zdalna okazjonalna i na jakich zasadach pracownicy będą mogli z niej korzystać?

5. Jakie będą zasady prewencyjnej kontroli obecności w organizmie pracownika alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu?

 • Gdzie trzeba będzie zapisać regulacje dotyczące kontroli i co trzeba będzie w nich przewidzieć? Jakie obowiązki informacyjne związane z kontrolą będą spoczywały na pracodawcy?
 • W jaki sposób będzie mogła być przeprowadzona kontrola? Jakie będą obowiązki osób odpowiedzialnych za kontrole?
 • Co trzeba będzie wykazać, żeby wyciągnąć konsekwencje prawne wobec pracownika?
 • Jak kontrola wpłynie na czas pracy pracownika i jego wynagrodzenie? Czy czas kontroli będzie musiał być odzwierciedlony w ewidencji czasu pracy?
 • Na jakich zasadach będzie się odbywała kontrola obecności w organizmie pracownika alkoholu i środków działających podobnie do alkohol u pracowników nieobjętych kontrolą prewencyjną?
 • Czy w związku z nowymi regulacjami zmieni się katalog kar porządkowych? Czy trzeba będzie coś zmienić w regulaminie pracy?

6. Nowe regulacje dotyczące sygnalistów – jak trzeba będzie zorganizować wewnętrzny kanał zgłoszeń naruszeń prawa?

 • Jakie nowe obowiązki trzeba będzie rozdzielić między pracowników lub przekazać firmie zewnętrznej, gdy wejdą w życie przepisy dotyczące sygnalistów?

7. Na czym będą polegały rewolucyjne zmiany w zakresie uprawnień pracowników – rodziców i opiekunów?

 • Na jakich zasadach pracownikowi będzie przysługiwać zwolnienie od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych? Czym zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie się różniło od urlopu na żądanie?
 • Jak będzie się dokumentowało korzystanie z tego zwolnienia?
 • Czy nowe przepisy zmienią coś w kwestii korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Na jakich zasadach pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy? W jakim wymiarze będzie przysługiwał urlop opiekuńczy? W jakich sytuacjach pracownik będzie mógł skorzystać z tego urlopu?
 • Z jakim wyprzedzeniem i w jakiej postaci pracownik będzie składał wniosek o ten urlop? Jakie informacje pracownik będzie podawał we wniosku i czy pracodawca będzie mógł je sprawdzić?
 • Jak długo pracownikowi będzie przysługiwało prawo do urlopu opiekuńczego?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie płatny czy bezpłatny?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie się przesuwał z powodu np. hospitalizacji pracownika?
 • Czy urlop opiekuńczy będzie trzeba wpisywać w świadectwie pracy?
 • Do ilu lat zostanie podwyższony wiek dziecka, którego rodzic będzie mógł odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz wyjazdu służbowego?
 • Czy trzeba będzie pobrać oświadczenia i zgody od pracowników – rodziców dzieci w wieku 4 – 8 lat? Gdzie je umieścić w dokumentacji pracowniczej?
 • Jak będzie zorganizowana nowa instytucja prawa pracy – elastyczna organizacja pracy?
 • Czy tylko rodzice dzieci w wieku do 8 lat będą mogli występować o elastyczną organizację pracy? Kto jeszcze?
 • Jak będzie musiał być sformułowany wniosek o elastyczną organizację pracy, jakie dane będą musiał być w nim zawarte, do kiedy będzie musiał być złożony? Jaka będzie procedura rozpatrywania wniosku i jakie obowiązki informacyjne będzie musiał spełnić pracodawca?
 • Jak długo pracownikowi będzie przysługiwało prawo do elastycznej organizacji pracy?
 • Jak się zmienią przepisy o urlopie rodzicielskim?
 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego i na jakich zasadach będzie wykorzystywany? Jaki zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w trakcie urlopu rodzicielskiego i w jakim trybie będzie się o niego występować?
 • Na jakich zasadach pracownicy będą mogli wystąpić o 9 tygodni urlop rodzicielskiego dla siebie?
 • Co się zmieni we wnioskach o urlop rodzicielski? Czy trzeba będzie zwracać pracownikom wnioski o urlopu rodzicielskie po to, żeby je zmienili i złożyli jeszcze raz?
 • Jakie będą skutki „oderwania” prawa do urlopu rodzicielskiego od urlopu macierzyńskiego? Czy cudzoziemcy będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego w nowym stanie prawnym? Czy pracownik ojciec będzie mógł korzystać z rodzicielskiego, gdy matka będzie przebywać na urlopie macierzyńskim, wypoczynkowym lub wychowawczym?
 • Na ile części można będzie podzielić urlop rodzicielski? Czy będą wymogi co do długości części oraz przerw między nimi? Jaka będzie minimalny wymiar jednej części urlopu rodzicielskiego?
 • Czy po każdej części urlopu rodzicielskiego można będzie „wymusić” urlop wypoczynkowy?
 • Na jakich zasadach pracownik – ojciec będzie mógł korzystać z urlopu ojcowskiego po zmianach?
 • Jak pracodawca będzie musiał postępować w okresie przejściowym wobec ojców, których dzieci urodzą się przed wejściem w życie zmian i od dnia wejścia w życie zmian?
 • Jak długo pracownik może korzystać z obniżenia wymiaru etatu, gdy najpierw był na urlopie wychowawczym, a jak długo będzie mógł korzystać z urlopu wychowawczego, gdy najpierw skorzysta z obniżenia wymiaru etatu? Co wprowadzą nowe przepisy?
 • Czy naruszanie przepisów o elastycznej organizacji pracy, urlopie opiekuńczym oraz o zwolnieniu od pracy z powodu pilnych spraw rodzinnych będzie wykroczeniem? Co jeszcze będzie wykroczeniem?
 • Na jakich zasadach będzie przysługiwać ochrona trwałości zatrudnienia pracownic w ciąży oraz pracowników korzystających z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich i opiekuńczych? Czy rozszerzenie ochrony trwałości zatrudnienia pracowników – rodziców i opiekunów będzie dotyczyło także zwolnień na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
19.05.2022
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników