Szkolenia

„Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz błędy w procedurze zatrudniania cudzoziemców”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Cezary Pytlarz - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez 12 lat jako inspektor pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu zatrudniania cudzoziemców, agencji zatrudnienia i prawa pracy. Autor wielu opracowań i publikacji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców i zatrudnienia nauczycieli. Przeprowadził kilkaset szkoleń m.in. dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, urzędów wojewódzkich, ZUS, PUP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Korzystając z długoletniej praktyki w zakresie prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.

Termin:
26 wrz 2022 09:00-14:00
Opis szkolenia:

W czasie szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Zmiany „Specustawy” dla obywateli Ukrainy w zakresie wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń.
 2. Zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę i pracę sezonową oraz informacji starosty;
 3. Legalizacja pobytu bezpaństwowców, obywateli Ukrainy oraz ich rodzin przybywających do Polski po 24 lutego 2022 r.
 4. Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed 24 lutego 2022 r.
 5. Uproszczona procedura legalizacji pracy obywateli Ukrainy oraz możliwości delegowania do i z Polski.
 6. Obywatele Białorusi zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 7. Prawidłowe zatrudnienie na podstawie „oświadczenia”.
 8. Zezwolenia na pracę – z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu.
 9. Zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pobyt i pracę – prawidłowe poruszanie się po procedurach pobytowych.
 10. Zmiany w zakładzie pracy i ich wpływ na dokumenty legalizujące pracę.
 11. Obowiązki wobec urzędów w procesie zatrudnienia.
 12. Wymogi dotyczące dokumentów przed i w trakcie zatrudnienia cudzoziemców.
 13. Kwalifikacje, uprawnienia, badania, szkolenia i inne wymagania dotyczące bezpieczeństwa cudzoziemców.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Obywatele Ukrainy – specustawa:

 1. Obywatele Ukrainy i ich rodziny legalnie przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r.
 2. Problem peselu i jego wpływ na niezarejestrowanych obywateli Ukrainy przybywający do Polski po 24 lutego 2022 r.
 3. Status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski przed i po 24 lutego 2022 r.
 4. COVID a uproszczone procedury przedłużające pobyt.
 5. Doprecyzowanie pobytu cudzoziemców, którzy nie posiadają zarejestrowanego wjazdu do polski – NOWOŚĆ.
 6. Jednorazowe zezwolenia na pobyt a dotychczasowe zezwolenia na pobyt.
 7. Zgłoszenie do PUP obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce.
 8. Powiadomienie pracy obywateli Ukrainy do powiatowego urzędu pracy w okresie 14 dni – wynagrodzenie i wymiar czasu pracy / liczba godzin pracy – NOWOŚĆ.
 9. Ograniczenie możliwości wykonywania pracy obywateli Ukrainy w dowolnej liczbie godzin – NOWOŚĆ.
 10. Praca obywateli Ukrainy powyżej wymiaru czasu pracy / liczby godzin pracy w powiadomieniu.
 11. Określenie wynagrodzenie za pracę dla obywateli Ukrainy – NOWOŚĆ.
 12. obowiązki informacyjne dotyczące liczby osób wykonujących pracę w podmiocie dokonującym zgłoszenia – NOWOŚĆ.
 13. Zmiana stanowiska pracy/ rodzaju umowy / miejsca pracy / przerwa / zakończenie pracy, a zgłoszenie do PUP.
 14. Problem minimalnego wynagrodzenia.
 15. Problem delegowania do Polski obywateli Ukrainy.
 16. Problem wykonywania pracy poza granicami Polski obywateli Ukrainy zatrudnionych w polskich podmiotach.
 17. Odmowa wydania decyzji, cofnięcie decyzji pobytowej a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
 18. Zobowiązanie do powrotu, a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
 19. Praca sezonowa ponad 9 miesięcy w roku dla ograniczonej grupy obywateli Ukrainy.
 20. Praca obywateli Ukrainy bez oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy i zezwolenia na pracę.
 21. Zezwolenia na pracę / pobyt i pracę obywateli Ukrainy bez wskazywania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i bez warunków zatrudnienia.
 22. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji dla obywateli Ukrainy bez „informacji starosty”.
 23. Obywatele Ukrainy bez konieczności zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
 24. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne” – uproszczona procedura dla obywateli Ukrainy.

 

Oświadczenia / zezwolenia na pracę i pracę sezonową / informacja starosty – nowość.

 1. Wnioski – przyśpieszenie procedury.
 2. Doprecyzowanie dodatkowych dokumentów składanych do oświadczeń.
 3. Rozdzielenie druków i zmiana w zakresie informacji o niekaralności.
 4. Zmiana weryfikacji tożsamości.
 5. Dane osobowe w dowodzie opłaty.
 6. Powielanie dokumentów w procesie uzyskania oświadczeń / zezwoleń.
 7. Zmiany w zakresie wymagań w informacji starosty.
 8. Zmiany w zakresie kierowania kandydatów.
 9. Możliwość identyfikacji informacji starosty.

 

Wątpliwości, błędy – zatrudnianie cudzoziemców

 1. Czas pobytu na podstawie wizy Schengen / dokumentów państw UE / stampili w paszporcie, a możliwość pobytu w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.
 1. Pobyt turystyczny, a brak możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt.
 2. Brak informacji w dokumencie państwa UE, a legalny pobyt w Polsce.
 3. Konsekwencje przebywania na terytorium UE cudzoziemców pracujących w polskich podmiotach bez wymaganych dokumentów pobytowych.
 4. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę dla obywateli Białorusi.
 5. Obowiązki podmiotów powierzających pracę wobec cudzoziemców zwolnionych z wymogu uzyskania zezwolenia na pracę.
 6. Procedura testowa / staż / szkolenia / przyuczenie / douczanie, a obowiązek uzyskania zezwolenia w Polsce.
 7. Rejestrowanie / przerwa / zmiana / zakończenie pracy, a okresy „oświadczenia”.
 8. Zabezpieczenie podmiotów powierzających pracę w trakcie procedury „informacji staro-sty”.
 9. Ograniczenia w delegowaniu cudzoziemców do Polski oraz w wykonywaniu pracy poza granicami Polski cudzoziemców zatrudnionych w polskich podmiotach.
 10. Ograniczenia dla cudzoziemców pełniących funkcje w polskich spółkach.
 11. Dopuszczalne zmiany w treść zezwolenia na pracę.
 12. Zmiana zezwolenia na pobyt / pobyt i pracę, a nowe zezwolenie na pobyt / pobyt i pracę.
 13. Dodatkowa praca / czynności z obowiązkiem i bez obowiązku legalizacji pracy.
 14. Prawidłowe zatrudnienie cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”.
 15. Przejście cudzoziemca posiadającego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę „abolicyjne”.
 16. Problem zmiany zezwolenia na pobyt w przypadku cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 1. „COVID” / wyjazd i wjazd do Polski / legalny pobyt i praca.
 2. Aneksowanie umów w trakcie procedury uzyskania oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
 3. Dozwolone potrącenia umowa o pracę / umowa cywilnoprawa poniżej warunków oświadczenia / zezwolenia na pracę.
 4. Praca zdalna i jej wpływ na obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
 5. Możliwości zakończenia umów w trakcie trwania oświadczeń / zezwoleń na pracę / pobyt i pracę.
 6. Problem liczenia dozwolonych okresów pracy tymczasowej, a oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
21.09.2022