Opracowanie struktury Jednostki Realizującej Projekt (dalej JRP) oraz podręcznika procedur JRP ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru, monitorowania i rozliczania przedsięwzięcia, szkoleniem personelu JRP oraz wdrożenia procedur w zakresie zarządzania finansowo-technicznego Projektu pod nazwą "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ulicy J. Giedroycia w Krakowie" w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla "Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie"

Przetarg nieograniczony. Numer referencyjny postępowania: 9 PN 2009

Kwota podana w §4. SIWZ (Źródła finansowania) została podana w celach informacyjnych i odnosi się do szacunkowej wartości zamówienia (według wartości netto bez podatku od towarów i usług). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków pomocy technicznej z Funduszu Spójności.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 21.12.2009
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2009 r. pod nr: 437964-2009.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o postępowaniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informacja o zmianie treści SIWZ nie powodującej zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA