Informacja o RODO

Krakowski Holding Komunalny S.A. z siedzibą, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Krakowski Holding Komunalny S.A. z siedzibą, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3 lub email: biuro@khk.krakow.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3 lub email: iod@khk.krakow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez KHK S.A.  polega na oferowaniu Klientom produktów i usług, zawieraniu i wykonywaniu umów oraz zobowiązań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a także na nawiązaniu lub zachowaniu relacji biznesowych.

Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z celem działalności gospodarczej KHK S.A. ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby KHK S.A. mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom produkty i usługi.

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Spółki oraz w celach statystycznych.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: iod@khk.krakow.pl,

- kontakt listowy, pisząc na adres: Krakowski Holding Komunalny S.A. z siedzibą, 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3

Informujemy również, że

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data zmiany: 01.10.2019