Publiczny konkurs na stanowiska członków Zarządu

KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza

Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą w Krakowie

ogłasza publiczny konkurs na stanowiska

członków Zarządu

 1. Przedmiotem postępowania objęte są stanowiska członków Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu) Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie.
 2. Kandydat na członka Zarządu winien spełniać następujące wymagania formalne:
  1. spełnia wymogi określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym tj.spełnia łącznie następujące warunki:
   1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. jest niekarany,
  5. posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji.
 3. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 4. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz wymagań określonych w pkt. 2 i pkt. 3 powinien posiadać co najmniej 8 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego.
 5. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu oprócz wymagań określonych w pkt. 2 i pkt. 3 powinien posiadać co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnić funkcję przez co najmniej 3 lata w organach spółki prawa handlowego.
 6. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. list motywacyjny,
  2. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”. Wzór kwestionariusza udostępniany jest kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej www.khk.krakow.pl,
  3. aktualne zaświadczenie o niekaralności (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. Wzór oświadczenia udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej www.khk.krakow.pl ,
  5. kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt.2, pkt. 4, pkt. 5.
  6. kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
  7. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
  8. informację dotyczącą złożenia oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r). Wzór informacji udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej www.khk.krakow.pl.
  9. oświadczenie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji członka Zarządu, wg załącznika Nr 7 Regulaminu, udostępnianego kandydatom przez Spółkę w siedzibie Zarządu oraz na stronie internetowej www.khk.krakow.pl.
 7. Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 6, powinien dołączyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (praca do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
 8. Zgłoszenia kandydatów należy składać w godz. od 8.00 do 15.00 w siedzibie Zarządu Spółki (sekretariat, pok. nr 138, I piętro) do dnia 16 maja 2017 r. włącznie lub listownie pod adresem siedziby Zarządu Spółki: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data i godzina doręczenia.
 9. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na stanowisko członka Zarządu” z oznaczeniem konkretnego stanowiska w Zarządzie, o które ubiega się kandydat. Nie dopuszcza się składania zgłoszeń na więcej niż jedno stanowisko.
 10. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
 11. Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na stanowisko członka Zarządu, w terminie składania zgłoszeń w siedzibie Zarządu lub na stronie internetowej: www.khk.krakow.pl.
 12. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w listownym lub telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.
 13. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na wszystkie stanowiska członków Zarządu lub na każde stanowisko odrębnie bez rozstrzygnięcia.
 14. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
 15. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
 16. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
 17. Konkurs na każde stanowisko członka Zarządu rozstrzygany będzie niezależnie.
 18. Regulamin konkursu na stanowiska członków Zarządu dostępny jest w siedzibie Spółki: ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków (pokój 138, I p.) lub na stronie internetowej: www.khk.krakow.pl.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 24.05.2017
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 24.05.2017
Pliki do pobrania
Informacja o oświadczeniu lustracyjnym
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 24.05.2017
Kwestionariusz
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 24.05.2017
Oświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 24.05.2017
Oświadczenie o prawach publicznych
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 24.05.2017
Treść komunikatu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 24.05.2017