Konkurs

KOMUNIKAT

 Rada Nadzorcza Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

 Przedmiotem postępowania objęte jest stanowisko Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie (KHK S.A. lub Spółka).

 1. Termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: 16.04.2024r. Gazeta Wyborcza – wydanie lokalne, Biuletyn Informacji Publicznej KHK S.A. https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/konkurs-1 / (dalej strona internetowa).
 2. Kandydat na Prezesa Zarządu winien spełniać następujące wymogi określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym a ponadto
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • być niekaranym,
 • posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji.
 1. Wymogi dla kandydatów na Prezesa Zarządu szczegółowo określa Regulamin Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie (Dalej Regulamin konkursu).
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)”. Wzór kwestionariusza udostępniany jest kandydatom w siedzibie  Spółki oraz na stronie internetowej,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. Wzór oświadczenia udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej,
  • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających
   • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy opracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,
   • posiadanie oprócz wymagań określonych w pkt (1) co najmniej 8 letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnienie funkcję przez co najmniej 5 lat w organach spółki prawa handlowego,
  • kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
  • informację dotyczącą złożenia oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r). Wzór informacji udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej,
  • oświadczenie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, wg załącznika Nr 7 Regulaminu, udostępnianego kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej.
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną* dotyczącą ochrony danych osobowych */.
 3. Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 5, powinien dołączyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (praca do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
 4. Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz uzyskiwać informacje o Spółce określone w Regulaminie konkursu na stanowisko członka Zarządu do dnia upływu terminu składania zgłoszeń w siedzibie  Spółki osobiście, po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Spółki  lub ze strony internetowej.
 5. Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 06.05.2024 r. włącznie w siedzibie Spółki (sekretariat, pok. nr 138, I piętro)  w godz. od 8.00 do 15.00  lub listownie pod adresem siedziby  Spółki: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data i godzina doręczenia.
 6. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu”.
 7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
 8. Otwarcie zgłoszonych ofert nastąpi w dniu 07.05.2024r.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Spółki w terminie wskazanym w listownym lub telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.
 10. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje w szczególności:
  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  7. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
  8. dodatkowe atuty (m.in. znajomość języków obcych, dodatkowe kwalifikacje.
 11. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
 12. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu bez rozstrzygnięcia.

 

Za Radę Nadzorczą

                Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.   w Krakowie 

                Przewodniczący:   Tadeusz Tatara

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 15.04.2024 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 15.04.2024 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 16.04.2024
Pliki do pobrania
Komunikat o konkursie
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
1 Regulamin konkursu publicznego 2024
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
2 Wzór kwestionariusza osobowego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
3 Wzór oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
4 Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
5 Wzór oświadczenia o braku przeciwskazań do pełnienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
6 Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
7 Aktualny Statut Spółki
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
8a Sprawozdanie Finansowe 2023
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
8b Sprawozdanie z działalności Zarządu KHK 2023
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
8c Skonsolidowane_SF GK KHK 2023
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024
8d Sprawozdnie PGK 2023
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 15.04.2024