Konkurs

KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska członków Zarządu

 1. Przedmiotem postępowania objęte są stanowiska członków Zarządu (Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu) Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie (KHK S.A. lub Spółka).
 2. Termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: 14.04.2021r. Gazeta Wyborcza – wydanie lokalne, Biuletyn Informacji Publicznej KHK S.A. https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/konkurs-1 / (dalej strona internetowa).
 3. Kandydat na członka Zarządu winien spełniać następujące wymogi określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym a ponadto
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • być niekaranym,
 • posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane do pełnienia funkcji.
 1. Wymogi dla kandydatów na członka Zarządu szczegółowo określa Regulamin Konkursu na stanowiska członków Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Spółka Akcyjna w Krakowie (Dalej Regulamin konkursu).
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem, zawierający klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)”. Wzór kwestionariusza udostępniany jest kandydatom w siedzibie  Spółki oraz na stronie internetowej,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych. Wzór oświadczenia udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej,
  • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających
   • posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy opracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,
   • posiadanie oprócz wymagań określonych w pkt (1) co najmniej 8 letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnienie funkcji przez co najmniej 5 lat worganach spółki prawa handlowego w przypadku kandydata na Prezesa Zarządu,
   • posiadanie oprócz wymagań określonych w pkt (1) co najmniej 5 letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub pełnienie funkcji przez co najmniej 3 lata w organach spółki prawa handlowego w przypadku kandydata na Wiceprezesa Zarządu,
  • kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (do trzech miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia),
  • informację dotyczącą złożenia oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r). Wzór informacji udostępniany jest kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej,
  • oświadczenie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji członka Zarządu, wg załącznika Nr 7 Regulaminu konkursu, udostępnianego kandydatom przez Spółkę w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej.
 3. Kandydat na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w pkt 5, powinien dołączyć koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz zarządzania Spółką w warunkach otoczenia rynkowego (praca do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
 4. Kandydaci mogą zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz uzyskiwać informacje o Spółce określone w Regulaminie konkursu na stanowisko członka Zarządu do dnia upływu terminu składania zgłoszeń w siedzibie  Spółki osobiście, po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Spółki  lub ze strony internetowej.
 5. Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 30.04.2021 r. włącznie w siedzibie Spółki (sekretariat, pok. nr 138, I piętro)  w godz. od 8.00 do 15.00  lub listownie pod adresem siedziby  Spółki: ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data i godzina doręczenia.
 6. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na stanowisko członka Zarządu” z oznaczeniem konkretnego stanowiska w Zarządzie, o które ubiega się kandydat. Nie dopuszcza się składania zgłoszeń na więcej niż jedno stanowisko.
 7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
 8. Otwarcie zgłoszonych ofert nastąpi w terminie do 04.05.2021r.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Spółki w terminie wskazanym w listownym lub telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu.
 10. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje w szczególności:
  1. wiedzę o zakresie działalności Spółki,
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  7. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
  8. dodatkowe atuty (m.in. znajomość języków obcych, dodatkowe kwalifikacje).
 11. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
 12. Konkurs na każde stanowisko członka Zarządu rozstrzygany będzie niezależnie.
 13. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na wszystkie stanowiska członków Zarządu lub na każde stanowisko odrębnie bez rozstrzygnięcia.

  

                                   Za Radę Nadzorczą

              Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

                                        w Krakowie

                     Przewodniczący    Tadeusz Tatara

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 13.04.2021
Pliki do pobrania
Komunikat o konkursie
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
1 Regulamin konkursu 2021
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
2 Wzór kwestionariusza osobowego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
3 Wzór oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
4 Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
5 Wzór oświadczenia o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji członka Zarządu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
6 Aktualny odpis KRS
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
7 Statut KHK_2021
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
8a Sprawozdanie finansowe 2019
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
8b Sprawozdanie z badania sprawozdania KHK 2019
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
8c Sprawozdanie Zarządu KHK SA 2019
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
8d Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KHK S.A. 2019
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
8e Sprawozdanie z badania SSF GK KHK S.A. 2019
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021
8f Sprawozdanie z działalności GK KHK S.A. 2019
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 13.04.2021