O projekcie

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie powstał w ramach projektu: „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie". Realizowany był on w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Za wdrożenie przedsięwzięcia odpowiedzialny był Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie (Beneficjent projektu). Beneficjent został właścicielem i operatorem wytworzonej w ramach Projektu infrastruktury (majątku) oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie, eksploatację i odtworzenie majątku.

Cel Projektu:

Realizowany Projekt miał na celu budowę brakującej w systemie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Zakład ten stanowi jeden z najważniejszych elementów stworzonego systemu gospodarki odpadami i jest jego integralną częścią.

Cel ilościowy:

 • liczba nowo wybudowanych Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów – 1 szt. 

Cele społeczno – gospodarcze:

 • zapewnienie funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia ludzi systemu zagospodarowania odpadami;
 • ograniczenie składowania odpadów w sposób niekontrolowany, które bezpośrednio lub pośrednio może być niekorzystne dla zdrowia ludzi;
 • zmniejszenie kosztów unieszkodliwiania w porównaniu do kosztów składowania odpadów na składowiskach (zatem mniejsze koszty utrzymania systemu przez użytkowników);
 • uniknięcie emisji CH4 i CO2 ze składowania odpadów;
 • oszczędności na koszcie zakupu gruntów pod składowisko odpadów w przypadku realizacji Wariantu I oraz uniknięcie kosztów rekultywacji składowiska;
 • uniknięcie spadku wartości gruntów po wybudowaniu składowiska w promieniu 1000 m od lokalizacji składowiska
 • utworzenie nowych miejsc pracy przy obsłudze powstałej instalacji (w wyniku realizacji projektu zatrudnienie przy obsłudze powstałych instalacji znalazło 74 osób). Załogę stanowi przede wszystkim grupa wykwalifikowanych pracowników technicznych.

Cele środowiskowe i społeczne:

 • uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi obszaru Gminy Miejskiej Kraków o instalację umożliwiającą zagospodarowanie (odzysk) strumienia 220 tys. ton /rok zmieszanych odpadów komunalnych oraz produkcję energii w kogeneracji. Założona wydajność ZTPO jest wynikiem przyjęcia bardzo wysokiego poziomu selektywnej zbiórki zapewniającej odzysk surowcowy na poziomie około 55% w stosunku do strumienia danej frakcji na wejściu do systemu;
 • redukcja strumienia odpadów kierowanych do unieszkodliwienia przez składowanie do ok. 13% w stosunku do strumienia wejściowego do ZTPO;
 • redukcja masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
 • unikniecie kosztów rekultywacji składowiska „Barycz” w czasie trwania Projektu poprzez wydłużenie czasu jego eksploatacji.

Zakres projektu:

W ramach projektu przewidziano:

 • budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
 • zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów (ok. 400 gniazd obejmujących pojemniki do selektywnej zbiórki: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu),
 • przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz upowszechnienia informacji o wkładzie wspólnotowym w realizację przedsięwzięcia.

Podstawowym założeniem systemu gospodarki odpadami jest rozbudowa istniejącego systemu z jednoczesnym zastosowaniem instalacji do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych wyselekcjonowanych przez mieszkańców oraz innych odpadów powstałych w wyniku przeróbek mechanicznych odpadów komunalnych (po procesach odzysku odpadów, tj. odpadów materiałowych, wielkogabarytowych, poremontowych) pochodzących tylko i wyłącznie z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Powstała instalacja ma również produkować energię elektryczną i cieplną z odpadów komunalnych.

Ramy czasowe projektu:

 • 30 września 2008 r. pomiędzy Miastem Kraków i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została pre-umowa na finansowanie budowy ZTPO.
 • 05 listopada 2008 r. (na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa nr LVI/710/08) powierzenie Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. w Krakowie zadania polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji „Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie”.
 • 30 listopada 2016 roku - zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu.

Finansowanie Projektu:

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł ok. 666 mln zł netto (ok. 819 mln zł brutto). Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności udzielone na realizację Projektu wyniosło ok. 372 mln zł (czyli ok. 55,8% kosztów kwalifikowanych) na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 20 kwietnia 2011 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 294 mln zł został pokryty ze środków własnych i pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 293 mln zł udzielonej na zasadach preferencyjnych.

Korzyści dla mieszkańców Krakowa

Dzięki ZTPO Kraków sprostał standardom ekologicznym i prawnym obowiązującym w Unii Europejskiej, radykalnie ograniczył składowanie odpadów oraz zwiększył swoje bezpieczeństwo energetyczne. ZTPO przyniósł także wiele korzyści mieszkańcom Krakowa. Najważniejsze z nich to:

 • energia elektryczna i cieplna zamiast odpadów na składowisku,
 • ograniczenie emisji CH4 ze składowisk odpadów,
 • niższe koszty unieszkodliwiania odpadów w stosunku do ich składowania,
 • zmniejszenie emisji CO2,
 • nowe miejsca pracy,
 • rozwój dzielnicy Nowa Huta, na terenie której powstał ZTPO.


Zobacz archiwalną stronę projektu: old.ekospalarnia.krakow.pl.

 

 

                                                                         

Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów, jako element Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko