Wpływ termicznego przekształcania odpadów na środowisko

Technologia termicznego przekształcania odpadów to najbardziej dojrzałe i proekologiczne rozwiązanie problemu odpadów, co potwierdzają wieloletnie doświadczenia krajów europejskich, w których systemy termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii stanowią podstawę całego systemu gospodarki odpadami (np. Szwecja). Potwierdzeniem tego jest fakt, że w krajach europejskich działa prawie 500 instalacji termicznego przekształcania odpadów i wciąż powstają nowe, m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii.

Eksploatacja Ekospalarni nie powoduje hałasu, odoru, czy zanieczyszczeń powietrza. Obiekt spełnia wszystkie standardy emisyjne i dopuszczalne normy określone przez obowiązujące przepisy prawa. Ekospalarnia jest więc obiektem bezpiecznym dla ludzi i środowiska.

W celu ograniczenia emisji odorów w Zakładzie zainstalowano system wentylatorów utrzymujących stałe podciśnienie w hali rozładunkowej i bunkrze na odpady, a uzyskany w ten sposób strumień powietrza wykorzystuje się w procesie spalania odpadów.

Analiza oddziaływania Zakładu na stan akustyczny rejonu wykazała, że w rozpatrywanym rejonie na terenach zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z inwestycją nie występują przekroczenia standardów środowiska w zakresie emisji hałasu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Przeprowadzono również analizę oddziaływania Zakładu na stan jakości powietrza atmosferycznego w oparciu o m.in. dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, które ze względu na ochronę zdrowia ludzi zostały określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031), a także w oparciu o obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wykonane zgodnie z obowiązującą metodyką określoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87). Wyniki powyższej analizy nie wykazały na poziomie terenu oraz na poziomach zabudowy mieszkaniowej przekroczeń standardów jakości powietrza dla którejkolwiek z badanych substancji.

Standardy emisji poziomu zanieczyszczeń określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4  listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1546). Są one bardziej rygorystyczne wobec obiektów termicznego przekształcania odpadów niż wobec obiektów energetycznych opalanych paliwami kopalnymi.

Ekospalarnia w Krakowie jest obiektem bezpiecznym dla ludzi i środowiska, spełniającym restrykcyjne wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń.