O nas

Na drodze do eliminacji emisji dwutlenku węgla

Krakowski Holding Komunalny S.A. nawiązał strategiczne partnerstwo z firmami Vinco Innovation i CO2 Management, dzięki czemu powstał projekt dotyczący pozyskania wiedzy i know-how z Norwegii w zakresie technologii przechwytywania (CCS) i składowania dwutlenku węgla oraz ponownego wykorzystania powstałego dwutlenku węgla w przemyśle (CCU) na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. 

Krakowski Holding Komunalny S.A. będący operatorem krakowskiej Ekospalarni nie ustaje w działaniach na rzecz ochrony środowiska i ograniczania emisji gazów cieplarnianych związanych z prowadzoną działalnością. Aktywnie analizuje innowacyjne rozwiązania, w tym wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Czerpiąc inspirację z wiodących osiągnięć Norwegii w zakresie gospodarki odpadami i technologii przechwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz ponownego wykorzystania w przemyśle, KHK SA nawiązał strategiczne partnerstwo z firmą Vinco Innovation, specjalizującą się we wspieraniu innowacji, a także firmą CO2 Management, znaną ze swej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązań CCS średniego szczebla.  W ramach tej współpracy powstał projekt pn. Pozyskiwanie wiedzy i know-how z Norwegii dotyczących technologii CCS i CCU na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Dzięki współpracy z norweskimi partnerami KHK SA uzyskał analizę techniczną i biznesową, a także porady ekspertów w zakresie wykonalności wdrożenia CCS w ZTPO.  Firma Vinco sporządziła raport biznesowy zawierający informacje na temat kwestii ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych i środowiskowych oraz wyzwań związanych z rozwiązaniami CCS dla ekologicznej spalarni. W raporcie biznesowym Vinco przekazuje KHK SA wiedzę na temat komercyjnych aspektów związanych z CCS, wspierając go w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłych działań związanych z zaangażowaniem się w tego rodzaju przedsięwzięcia.

Z kolei CO2 Management  wskazuje, iż wybór technologii wychwytywania powinien być uzależniony od dojrzałości technologicznej, podstawowych parametrach wydajności i bezpieczeństwie dostaw. W opracowaniu podkreślone zostaje znaczenie testów pilotażowych na miejscu na gazach spalinowych. Opisane zostały wymagania dotyczące warunków i infrastruktury, aby ułatwić funkcjonowanie pełnego łańcucha wartości CCUS (wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla).

Jeśli chodzi o wpływ na środowisko, ocenione zostały potencjalne korzyści, zagrożenia oraz strategie łagodzenia skutków, w oparciu o spostrzeżenia z innych projektów dotyczących wdrażania CCS.

Na zakończenie współpracy w Ekospalarni odbyła się konferencja podsumowująca,  w której uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu oraz zaproszeni goście z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Krakowa, jak również partnerzy KHK S.A. z Wiednia i Słowacji. 


Projekt został sfinansowany przez Fundusz Współpracy Dwustronnej w ramach funduszy EOG i Dotacji Norweskich na lata 2014-2021.