O nas

Cele spółki

Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych w 1997 roku było dokładne wypełnianie wszystkich warunków umożliwiających korzystanie z przywilejów, jakie daje status podatkowej grupy kapitałowej.

Innymi celami działania Spółki KHK S.A. są:

  • prawidłowe gospodarowanie kapitałem obrotowym, szczególnie środkami pieniężnymi;
  • porządkowanie spraw majątkowych i własnościowych;
  • koordynowanie niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych;
  • szkolenie i integracja pracowników Spółek.

Współpraca największych firm komunalnych w ramach podatkowej grupy kapitałowej oprócz spodziewanego efektu finansowego, dąży do dalszej poprawy organizacji i zarządzania w sferze krakowskiej gospodarki komunalnej, a co za tym idzie, przyczynia się do zwiększenia niezawodności i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Krakowa.

Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. na mocy Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 roku (uchwała nr LVI/710/08) zostało powierzone przygotowanie projektu, budowa i eksploatacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarni).

Celem funkcjonowania ZTPO w Krakowie jest bezpieczne dla środowiska termiczne przekształcanie odpadów komunalnych z terenu Krakowa oraz wytwarzanie w tym procesie energii elektrycznej i cieplnej. Funkcjonowanie Ekospalarni pozostaje w pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz prawem polskim, szczególnie w odniesieniu do odzysku surowców i ponownego wykorzystania odpadów jako źródła energii, bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów, zmniejszenia ilości deponowanych na składowiskach odpadów komunalnych oraz zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, a tym samym jest sposobem na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Krakowska Ekospalarnia zagospodarowuje maksymalnie 245 tys. ton odpadów rocznie. Ich termiczne przekształcanie jest znacznie tańsze od ich składowania.

ZTPO prowadzi także kampanię edukacyjną mającą na celu zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocję idei selektywnej zbiórki odpadów i ich termicznego przekształcania.